φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Οἱ ὀρ­θό­δο­ξοι Ἕλ­λη­νες, οἱ ἐ­λεύ­θε­ροι πο­λῖ­τες αὐ­τῆς τῆς χώ­ρας δέν θά πρέ­πει νά πα­ρα­λά­βουν ἠ­λε­κτρο­νι­κές κάρ­τες πού θά τούς ὁ­δη­γή­σουν δέ­σμιους σέ ἕ­να ἀ­νε­λεύ­θε­ρο κα­θε­στώς συγ­κεν­τρω­τι­σμοῦ καί ἐ­λέγ­χου. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Προηγουμένου ερς Μονς Μεγάλου Μετεώρου
(Ἀρχιμ. θανασίου ναστασίου)

λλογιμοτάτη κ. Κοσμῆτορ,
Σε­βα­στέ Γέ­ρον­τα π. Σα­ράν­τη καί σεβαστοί πατέρες,
λ­λο­γι­μώ­τα­τοι κύ­ριοι Κα­θη­γη­τές,
ξι­ό­τι­μοι κύ­ριοι δι­ορ­γα­νω­τές καί ε­ση­γη­τές,
­ξι­ό­τι­με κ. Πα­πα­νι­κο­λά­ου, συν­το­νι­στή τς ­με­ρί­δος, ­γα­πη­τοί σύ­νε­δροι

Θά θέ­λα­με κα­τ’ ρ­χήν νά συγ­χα­ρο­με θερ­μά τήν ­στί­α Πα­τε­ρι­κν Με­λε­τν γιά τήν δι­ορ­γά­νω­ση τς ­πο­ψι­νς ­με­ρί­δος, πού πραγ­μα­το­ποι­ε­ται ­πό τήν α­γί­δα τς Φι­λο­σο­φι­κς Σχο­λς το Πα­νε­πι­στη­μί­ου ­θη­νν, καί γιά τήν πρω­το­βου­λί­α της α­τή νά ­να­δεί­ξει τίς ποι­κί­λες πα­ρα­μέ­τρους ­νός τό­σο φλέ­γον­τος ζη­τή­μα­τος, ­πως α­τό τς νέ­ας παγ­κό­σμιας ­λε­κτρο­νι­κς φυ­λα­κς στήν ­ποί­α μς ­δη­γε σχε­δι­α­ζό­με­νη κάρ­τα το πο­λί­τη. Θά θέ­λα­με, ­πί­σης, νά κ­φρά­σου­με τίς θερ­μές μας ε­χα­ρι­στί­ες γιά τήν τι­μη­τι­κή πρό­σκλη­ση νά συμ­με­τά­σχου­με καί νά ­πευ­θύ­νου­με χαι­ρε­τι­σμό στήν κ­δή­λω­ση α­τή καί νά κα­τα­θέ­σου­με, στόν ­λά­χι­στο α­τό χρό­νο, κά­ποι­ες σκέ­ψεις μας γιά τό συγ­κε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα γιά τό ­πο­ο ν­δι­α­φε­ρό­μα­στε, ­νη­με­ρω­νό­μα­στε καί ­σχο­λού­μα­στε ­δ καί ρ­κε­τά χρό­νια, ­πό τήν ­φαρ­μο­γή ­κό­μη τς Συμ­φω­νί­ας Σέν­γκεν τό 1997, ­πό­τε καί ε­χα­με προ­βε στήν κ­δο­ση ­νη­με­ρω­τι­κν ν­τύ­πων σχε­τι­κν μέ ­λα α­τά.
σύγ­χρο­νη ο­κο­νο­μι­κή, πο­λι­τι­κή καί κοι­νω­νι­κή δί­νη στήν ­ποί­α βρί­σκε­ται λ­λη­νι­κός λα­ός καί ­φό­ρη­τη πί­ε­ση ­ποί­α βι­ώ­νει θε­ω­ρή­θη­κε, ­πως δεί­χνουν τά πράγ­μα­τα, ­πό τούς κυ­βερ­νν­τες καί τούς ­πε­ρε­θνι­κούς ν­το­λες τους ς κα­τάλ­λη­λη «ε­και­ρί­α» γιά τήν ­πα­γω­γή του στό δι­ε­θνές ­λε­κτρο­νι­κό σύ­στη­μα φα­κελλώ­μα­τος καί ­λέγ­χου μέ­σ τν ­λε­κτρο­νι­κν ταυ­το­τή­των μέ τή λε­γό­με­νη «κάρ­τα το πο­λί­τη», πού προ­α­ναγ­γέλ­θη­κε ­πό τήν λ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση.
Πρό­κει­ται γιά ­ναν ­πό τούς βα­σι­κούς σχε­δια­σμούς τς Νέ­ας Τά­ξε­ως πραγ­μά­των γιά τόν ­λεγ­χο τν δρα­στη­ρι­ο­τή­των, τν ­νερ­γει­ν, τν κι­νή­σε­ων, τν ­πι­λο­γν, τν πο­λι­τν μέ σκο­πό τήν πο­δη­γέ­τη­ση τν φρο­νη­μά­των τους τήν πα­γί­δευ­ση καί τήν ­νο­χο­ποί­η­σή τους.
­να τέ­τοι­ο πα­νί­σχυ­ρο συγ­κεν­τρω­τι­κό ­λε­κτρο­νι­κό σύ­στη­μα πλη­ρο­φο­ρι­ν καί ­λέγ­χου, πού θε­με­λι­ώ­νε­ται μέ τήν ­πι­βο­λή τν ­λε­κτρο­νι­κν καρ­τν καί ταυ­το­τή­των δέν ­πο­τε­λε μο­νο­με­ρή ­πι­λο­γή καί ­φαρ­μο­γή, λ­λά ν­τάσ­σε­ται στό πλαί­σιο μί­ας γε­νι­κό­τε­ρης πο­λι­τι­κς καί σκο­πι­μό­τη­τος τήν ­ποί­α ­ξυ­πη­ρε­τε. Ε­ναι γε­νι­κό­τε­ρη πο­λι­τι­κή τς παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης καί τς παγ­κό­σμιας δι­α­κυ­βέρ­νη­σης, πού τό­σο πο­λύ συ­ζη­τε­ται καί προ­βάλ­λε­ται στίς μέ­ρες μας καί στή χώ­ρα μας.
Ε­ναι πο­λι­τι­κή τς ­μο­γε­νο­ποί­η­σης τν πο­λι­τι­σμν, τς ­ξά­λει­ψης τν ­δι­αί­τε­ρων χα­ρα­κτη­ρι­στι­κν τν λα­ν, τς πα­ρα­χά­ρα­ξης τς ­στο­ρί­ας τους καί τς μ­βλυν­σης τς ­θνι­κς τους συ­νεί­δη­σης. ­πι­λο­γές καί τα­κτι­κές πού ­φαρ­μό­ζον­ται συ­στη­μα­τι­κά πλέ­ον στήν πα­τρί­δα μας καί πού ν­τάσ­σον­ται στό δι­ε­θνές α­τό σκη­νι­κό τς παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης.
Τά δι­ε­θνῆ κέν­τρα ­ξου­σί­ας, πού ­χουν ­πι­βά­λει τήν δι­κή τους ο­κο­νο­μι­κή καί πο­λι­τι­κή κα­το­χή στήν χώ­ρα μας, ­πο­λο­γί­ζουν, ­πως φαί­νε­ται, στήν ­νε­κτι­κό­τη­τα το λ­λη­νι­κο λα­ο, πού ­νέ­δι­δε ­πί δε­κα­ε­τί­ες στόν μ­παιγ­μό καί τήν κ­με­τάλ­λευ­σή του ­πό τό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα καί πι­στεύ­ουν ­τι, κα­τά τόν ­διο τρό­πο, θά ν­δώ­σει καί στήν ­πι­χεί­ρη­ση γιά τήν κα­τα­στρα­τή­γη­ση τν προ­σω­πι­κν του δι­και­ω­μά­των, τή φαλ­κί­δευ­ση τν ­λευ­θε­ρι­ν του, τήν προ­σβο­λή καί τήν λ­λοί­ω­ση τς ­δι­ο­προ­σω­πί­ας καί τς ταυ­τό­τη­τός του.
Ε­ναι φα­νε­ρό πώς ο ­ξου­θε­νω­μέ­νοι ο­κο­νο­μι­κά καί κοι­νω­νι­κά λ­λη­νες πο­λῖ­τες θε­ω­ρή­θη­καν ε­κο­λη λεί­α γιά νά πει­ρα­μα­τι­στον τά δι­ε­θνῆ κέν­τρα ­ξου­σί­ας καί ο σχε­δια­στές τς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των.
Ε­ναι δε­δο­μέ­νο, βε­βαί­ως, ­τι ο πο­λῖ­τες τς χώ­ρας πού γέν­νη­σε τήν δη­μο­κρα­τί­α καί ο ­πο­οι ­δω­σαν ­ρω­ι­κούς ­γ­νες γιά τήν προ­ά­σπι­ση καί τήν δι­α­τή­ρη­σή της· ο πο­λῖ­τες τς α­μα­το­βαμ­μέ­νης ­πό ­γ­νες γιά τήν ­λευ­θε­ρί­α πα­τρί­δας· ο ­νερ­γοί καί συ­νει­δη­το­ποι­η­μέ­νοι λ­λη­νες πο­λῖ­τες, πού σέ­βον­ται τόν ­αυ­τό τους καί δι­α­τη­ρον τήν ­δι­ο­προ­σω­πί­α τους δέν ε­ναι σέ κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δι­α­τε­θει­μέ­νοι νά κ­χω­ρή­σουν τά δι­και­ώ­μα­τα καί τίς ­λευ­θε­ρί­ες τους.
Ε­ναι δε­δο­μέ­νο ­τι ο ρ­θό­δο­ξοι ρω­μη­οί, ο γα­λου­χη­μέ­νοι στά νά­μα­τα τς πί­στε­ως καί τς πα­ρα­δό­σε­ως το ­θνους μας δέν θά πρέ­πει νά ­πι­τρέ­ψουν νά κα­τα­στε λα­ός μας ­πο­χεί­ριο τν ­σχυ­ρν τς Νέ­ας ­πο­χς καί τς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των.
Τό παγ­κό­σμιο σύ­στη­μα δι­α­κυ­βέρ­νη­σης μέ τό πρό­σχη­μα τς συ­νερ­γα­σί­ας καί το κ­συγ­χρο­νι­σμο ­δη­γε στόν ­λο­κλη­ρω­τι­σμό, σέ ­να σύ­στη­μα παγ­κο­σμί­ου ­λέγ­χου καί ­στυ­νό­μευ­σης.
Στήν ρ­θό­δο­ξη πα­ρά­δο­ση τό θε­όσ­δο­το ­γα­θό τς ­λευ­θε­ρί­ας κα­θι­στ τόν ν­θρω­πο κυ­ρί­αρ­χο τν ­πο­φά­σε­ων καί τν ­νερ­γει­ν του. ν­τί­θε­τα τό ­λε­κτρο­νι­κό σύ­στη­μα ­λέγ­χου τόν πα­ρα­κο­λου­θε, τόν κα­θο­δη­γε καί τόν ­ξα­ναγ­κά­ζει σέ προ­κα­θο­ρι­σμέ­νες ν­τι­λή­ψεις καί συμ­πε­ρι­φο­ρές.
Τό ν­θρώ­πι­νο πρό­σω­πο ­πο­βι­βά­ζε­ται καί ­ριθ­μο­ποι­ε­ται. ν­θρω­πος χά­νει τήν προ­σω­πι­κή του ­ξί­α καί ­δι­αι­τε­ρό­τη­τα. Δέν κρί­νε­ται καί δέν ν­τι­με­τω­πί­ζε­ται ς ξε­χω­ρι­στή προ­σω­πι­κό­τη­τα μέ ­δι­αί­τε­ρο χα­ρα­κτή­ρα, προ­σόν­τα, ­ρε­τές, ­δυ­να­μί­ες, συ­ναι­σθή­μα­τα, συ­νή­θει­ες καί συμ­πε­ρι­φο­ρές, λ­λά ς «δεί­κτης» καί ντικείμενο στίς ­λε­κτρο­νι­κές λί­στες προ­τι­μή­σε­ων τν πο­λυ­ε­θνι­κν, ς «χρή­στης» ­πη­ρε­σι­ν καί πλη­ρο­φο­ρι­ν. ν­θρω­πος ­πό ε­κό­να Θε­ο προι­κι­σμέ­νος μέ λευθερία,  α­τε­ξού­σιο καί  λο­γι­κή κα­ταν­τ ­λε­κτρο­νι­κό «προ­φίλ» το συ­στή­μα­τος ­λέγ­χου καί πα­ρα­κο­λου­θή­σε­ώς του.
Καί ­λα α­τά στόν βω­μό τν ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ων, τν δι­ευ­κο­λύν­σε­ων, τν ­νέ­σε­ων· στόν βω­μό το κα­τα­να­λω­τι­σμο, τς ε­μά­ρειας, τς ε­δαι­μο­νί­ας, το κέρ­δους· στόν βω­μό μις ψευ­δε­πί­γρα­φης ­σφά­λειας, μις ­ξα­το­μι­κευ­μέ­νης ε­τυ­χί­ας, μις λ­λο­τρι­ω­μέ­νης καί με­ταλ­λαγ­μέ­νης ζω­ς.
Τό ε­χε, λ­λω­στε, δι­α­τυ­πώ­σει τό­σο ε­στο­χα καί προ­φη­τι­κά, πο­λύ πρίν, με­γά­λος Ρ­σος ρ­θό­δο­ξος συγ­γρα­φέ­ας Φι­ον­τόρ Ντο­στο­γι­έφ­σκυ στόν ­πα­ρά­μιλ­λο μύ­θο του, τόν μύ­θο το Με­γά­λου ­ε­ρο­ε­ξε­τα­στ: «Καμ­μιά ­πι­στή­μη δέν θά τούς δώ­σει ψω­μί ­σο θά μέ­νουν ­λεύ­θε­ροι, μά στό τέ­λος θά  ’ρ­θουν νά κα­τα­θέ­σουν τήν ­λευ­θε­ρί­α τους στά πό­δια μας καί θά μς πον: “Κάν­τε μας σκλά­βους, μά χορ­τά­στε μας”­­» (Φ. Ντο­στο­γι­έφ­σκυ, ­δελ­φοί Κα­ρα­μα­ζόβ, κδ. Γκο­βό­στη, τ. Β΄, σελ. 107).
ς μήν θε­ω­ρη­θε ­πό κα­νέ­ναν πα­ρο­σα συγ­κυ­ρί­α τς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σε­ως ς μί­α «κα­λή ε­και­ρί­α» γιά νά ­πι­βά­λουν ­νε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές καί πρα­κτι­κές στήν ζω­ή τν πο­λι­τν. Μπο­ρε λα­ός μας νά ­πο­μέ­νει ο­κο­νο­μι­κά μέ­τρα, μνη­μό­νια καί ΔΝΤ, τήν ψυ­χή του, ­μως, δέν τήν που­λ· τήν ­λευ­θε­ρί­α του δέν τήν κ­χω­ρε· τά δι­και­ώ­μα­τά του δέν τά ­πο­πέμ­πει οτε τά πεμπολε.
Ο ρ­θό­δο­ξοι λ­λη­νες, ο ­λεύ­θε­ροι πο­λῖ­τες α­τς τς χώ­ρας δέν θά πρέ­πει νά πα­ρα­λά­βουν ­λε­κτρο­νι­κές κάρ­τες πού θά τούς ­δη­γή­σουν δέ­σμιους σέ ­να ­νε­λεύ­θε­ρο κα­θε­στώς συγ­κεν­τρω­τι­σμο καί ­λέγ­χου.
Γιά ­λους α­τούς τούς λό­γους ρ­νού­μα­στε τήν ε­σα­γω­γή μας σέ ­να τέ­τοι­ο ­λο­κλη­ρω­τι­κό σύ­στη­μα συγ­κεν­τρω­τι­σμο καί ­λέγ­χου, πού πε­ρι­στέλ­λει τήν προ­σω­πι­κή μας ­λευ­θε­ρί­α, ­πο­βαθ­μί­ζει καί ­πο­τι­μ τήν προ­σω­πι­κό­τη­τά μας, λ­λοι­ώ­νει καί δι­α­βρώ­νει τά κύ­ρια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά τς ­δι­ο­προ­σω­πί­ας καί τς α­το­συ­νει­δη­σί­ας μας, πε­ρι­θω­ρι­ο­ποι­ε καί κα­ταρ­γε τήν λ­λη­νορ­θό­δο­ξη πίστη καί πα­ρά­δο­σή μας καί ν τέ­λει πε­ρι­ο­ρί­ζει τήν δυ­να­τό­τη­τα το ­λεύ­θε­ρου α­το­προσ­δι­ο­ρι­σμο μας καί τς ­λεύ­θε­ρης ­πι­λο­γς μας σέ καί­ρια ζη­τή­μα­τα τς προ­σω­πι­κς μας ζω­ς καί σω­τη­ρί­ας.
Κα­τά συ­νέ­πεια ρ­νού­μα­στε τήν πα­ρα­λα­βή ­νά­λο­γων καρ­τν (κάρ­τα πο­λί­τη, κάρ­τα ­πο­δεί­ξε­ων κ..) ε­τε α­τές πε­ρι­έ­χουν τό 666 ε­τε ­χι καί ζη­το­με ­πό τήν Κυ­βέρ­νη­ση τήν ρ­ση τν ν­τί­στοι­χων μέ­τρων ­φαρ­μο­γς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας