φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη εἶναι θέμα μόνο πολιτικό ἤ καί Θεολογικό-Ποιμαντικό; π. Σαράντης Σαράντος


 


 

Κάποιοι ἐκ τῶν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μέ ἐπικρίνουν γιατί ἀσχολήθηκα μέ τό θέμα: «Κάρτα τοῦ Πολίτη».  Ἰσχυρίζονται ὅτι δέν εἶναι θέμα ἐκκλησιαστικό ἤ θεολογικό.  Λέγουν ὅτι εἶναι θέμα τῆς Πολιτείας καί ὅτι ἐμεῖς οἱ κληρικοί δέν ἐπιτρέπεται νά ἀσχολούμαστε μέ ἀλλότριες, πολιτικές ἁρμοδιότητες τίς ὁποῖες ἔχει μόνο ἡ κυβέρνηση, ἡ ἐξουσία.

Ἀρχικά αἰσθανόμαστε τήν ἐν Χριστῷ πνευματική ὑποχρέωση νά παραθέσουμε ἕνα πολύ ἐνδεικτικό κείμενο βγαλμένο ἀπό τά ἅγια χείλη τοῦ θεοφώτιστου γέροντος π. Παϊσίου....

«Παλιά ἄν ἕνας εὐλαβής ἀσχολεῖτο μέ τήν κατάσταση στόν κόσμο, δέν πρέπει νά ἦταν καλά· ἦταν γιά κλείσιμο στόν Πύργο (ψηλό ὀχυρωματικό οἰκοδόμημα τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, πού χρησίμευε γιά τήν ἀπόκρουση τῶν πειρατῶν).  Σήμερα ἀντίθετα, ἄν ἕνας εὐλαβής δέν ἐνδιαφέρεται καί δέν πονάει γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο, εἶναι γιά κλείσιμο στόν Πύργο.  Γιατί τότε αὐτοί πού κυβερνοῦσαν εἶχαν Θεό μέσα τους, ἐνῶ σήμερα πολλοί ἀπό αὐτούς πού κυβερνοῦν δέν πιστεύουν.  Εἶναι πολλοί τώρα ἐκεῖνοι πού ἐπιδιώκουν νά τά διαλύσουν ὅλα, οἰκογένεια, νεολαία, Ἐκκλησία.

Τό νά ἐνδιαφέρεται κανείς τώρα καί νά ἀνησυχῆ γιά τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται τό ἔθνος μας εἶναι ὁμολογία, γιατί ἡ Πολιτεία τά βάζει μέ τόν θεῖο νόμο.  Ψηφίζει νόμους ἐνάντιους στόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι καί μερικοί ἀδιάφοροι πού οὔτε στόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας πιστεύουν οὔτε Ἔθνος παραδέχονται καί γιά νά ἔχουν τό χουζούρι τους, λένε ....«ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει νά μήν ἐνδιαφέρεσαι γιά τά πράγματα τοῦ κόσμου»,  καί ἔτσι ἀδιαφο­ροῦν!  Ἀλλά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἄλλο ἐννοοῦσε.  Τότε τά εἰδωλολατρικά ἔθνη εἶχαν ἐξουσία.  Μερικοί ξέκοψαν ἀπό τό κράτος καί πίστεψαν στόν Χριστό.  Ἔλεγε λοιπόν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σ’ αὐτούς «ἐσεῖς μήν ἀσχολῆσθε μέ τά πράγματα τοῦ κόσμου», γιά νά ξεχωρίζουν ἀπό τον κόσμο, γιατί ὅλος ὁ κόσμος ἦταν εἰδωλολατρικός.  Ἀπό τήν στιγμή ὅμως πού ἀνέλαβε τήν ἐξουσία ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος καί ἐπικράτησε ὁ Χριστιανισμός, δημιουργήθηκε σιγά-σιγά ἡ μεγάλη χριστιανική παράδοση μέ τίς Ἐκκλησίες, τά μοναστήρια, τήν τέχνη, τό τυπικό τῆς λατρείας κ.λπ.  Ἔχουμε λοιπόν εὐθύνη νά τά διατηρήσουμε ὅλα αὐτά καί νά μήν ἀφήσουμε τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας νά τά διαλύσουν.  Ἔχω ἀκούσει καί Πνευματικούς νά λένε: «Ἐσεῖς μήν ἀσχολῆσθε μ’ αὐτά»!  Ἄν εἶχαν μεγάλη ἁγιότητα καί ἔφθαναν μέ τήν προσευχή σέ τέτοια κατάσταση, πού νά μήν τούς ἐνδιαφέρη τίποτε, νά τούς φιλοῦσα καί τά πόδια.  Ἀλλά τώρα ἀδιαφοροῦν, γιατί θέλουν νά τά ἔχουν καλά μέ ὅλους καί νά καλοπερνοῦν.

Ἡ ἀδιαφορία δέν ἐπιτρέπεται οὔτε στούς κοσμικούς πόσο μᾶλλον στούς πνευματικούς ἀνθρώπους.  Ἕνας ἄνθρωπος τίμιος, πνευματικός, δέν πρέπει νά κάνη τίποτε μέ ἀδιαφορία, «Ἐπικατά­ρατος ὁ ποιῶν τά ἔργα Κυρίου ἀμελῶς», λέει ὁ Προφήτης Ἰερε­μίας» (Λόγοι Β΄ Πνευματική ἀφύπνιση σελ. 22,23).

Ὅλα ὅσα ἀνωτέρω παραθέσαμε εὐλαβούμενοι τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου γέροντος π. Παϊσίου δέν ἀποτελοῦν ἀπόψεις του μόνο καί θεωρίες, ἀλλά καθημερινή ἀγωνιστική προσπάθειά του καί γιά νά ἐκπληρώνει μέ ἀκρίβεια τά πνευματικά μοναχικά του ἐν Χριστῷ καθήκοντα, ἀλλά καί γιά νά καθοδηγεῖ ὑπεύθυνα, ἔμπονα καί μέ φόβο Θεοῦ τό σύγχρονο ἀλλοτριωμένο ἄνθρωπο.

Ἐπειδή τό θέμα εἶναι σημαντικό θέλω νά δώσω ὁρισμένες ἐξηγήσεις:

Ταπεινῶς καί εἰλικρινῶς φρονῶ, ὅτι δέν εἶμαι ἀπό ἐκεί­νους πού ξέρουν τά πάντα.  Ὡς κληρικός καί βέβαια δέν θά πρέπει γιά κάθε θέμα νά διατυπώνω ὁπωσδήποτε ἄποψη καί μάλιστα αὐθεντικῷ τῷ τρόπῳ.

Ὅσον ἀφορᾷ στό θέμα «Κάρτα τοῦ Πολίτη», ὄντως τό θέμα πρωτίστως ἔχει πολιτικές διαστάσεις.  Ἔχει ὅμως καί θεολογι­κές διαστάσεις μέ ἀπορρέουσες ποιμαντικές εὐθῦνες.

Ἡ Τετάρτη ἐν Χαλκηδόνι Οἰ­κουμενική Σύνοδος τῶν 630 Ἁγίων Πατέρων κατεδίκασε ὁριστικά τό Μονοφυσιτισμό.  Καθόρισε ὅτι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι τέλειος Θεός, ὅπως ὁ Θεός Πατέρας καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, θείας φύσεως καί αὐτό.  Τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος μέ ἑνωμένες τίς δύο φύσεις ἀχωρίστως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως σέ ἕνα πρόσωπο, τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Ἔτσι καί ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι μέ τό μόνο ἀληθινό Βάπτισμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας καί μυρωμένοι μέ τό Ἅγιο Χρῖσμα, μέ τά Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχουμε τήν ἀνθρώπινη φύση καί μέσῳ τῶν ἁγίων προαναφερθέντων μυστηρίων ἀποκτᾶμε τήν ἐν Χριστῷ ἁγία ζωή. Ἀενάως χριστοποιούμαστε διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων Βαπτίσματος, Χρίσματος καί θείας Κοινωνίας, τῆς ὁποίας ἀμέσως μετά τήν Βάπτισή μας μετέχουμε οἱ βαπτισθέντες.

Ἑπομένως καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας ὀφείλουμε νά ἀγωνιζόμαστε.  Πρέπει νά γινόμαστε ὅλο καί πιό ἄξια τέκνα τῆς αἰωνίου ζωῆς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, χωρίς νά πάψουμε νά εἴμαστε καί πολῖ­τες αὐτοῦ τοῦ παρόντος γήινου κόσμου.  «Ζῷον μικτόν» μᾶς ὀνομά­ζει ἡ θεόπνευστη Λατρεία μας συνεχίζοντας τήν ἁγιοπατερική ὀρ­θόδοξη θεολογία.

Μονοφυσίτες λοιπόν δέν εἴμαστε.  Κάθε ὀρθόδοξος χριστια­νός εἶναι καί πολίτης πολιτογραφημένος σέ μιά ὀργανωμένη συντε­ταγμένη πολιτεία καί πολίτης τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.  Ἡ ἐπί γῆς συμπεριφορά μας ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν ἀποκλείει τή συμμετοχή μας σ’ ὁλόκληρο τό γίγνεσθαι τῆς ζωῆς ὡς πολιτῶν.  Ὁ Κύριός μας δέν εἶχε μιά ἐξωκοσμική μονοφυσιτική συμπεριφορά.

Ἐμεῖς λοιπόν οἱ ἐφημέριοι πῶς βλέπουμε τούς πιστούς μας; Τούς βλέπουμε, τούς ἁγιάζουμε καί τούς μεταλαμβάνουμε μόνο ὡς πολῖτες τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν;  Δέν τούς βλέπουμε ἑνιαίους, ὁλόκληρους, ὡς ἀκέραιες προσωπικότητες πού ζοῦν τώρα, ἐδῶ μαζί μας, ὅπως καί ἐμεῖς;  Παράλληλα ὅμως πορεύονται πρός τήν αἰώνια ζωή τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ὁ Κύριός μας καταδέχτηκε καί ἦρθε στή γῆ μας.  Ἔγινε ἀληθινός ἄνθρωπος.  Πολιτογραφήθηκε, ἔλαβαν μέρος οἱ γονεῖς τοῦ Κυρίου μας στήν ἀπογραφή.  Πλήρωσε ἀδιαμαρτύρητα φορολογία στό κράτος, ὅ­ταν τοῦ ζητήθηκε.  Θά μποροῦσε νά πεῖ: Ἐγώ δέν πληρώνω, εἶμαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός.  Ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά καταξιώσει ὁλόκληρο τό φάσμα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.  Ἐμεῖς λοι­πόν τούς πιστούς μας δέν τούς βλέπουμε ὡς ἀέρινες πνευματικές ὑπάρ­ξεις. Ἀπευθυνόμαστε στήν ἀόριστη ἰδεολογία τους, στή φιλοσοφία τους ἤ σέ ὅλο τό φάσμα τῆς ζωῆς τους;  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει λόγο, ἔχει εὐθύνη, ἔχει εὐχές ἁγιαστικές, κυρίως τά μυστήρια.  Ἀπευθύνεται σ’ ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο καί τόν ψυχοσωματικό καί τόν πνευματικό.  Δέν ξεχωρίζει κανένα ἄνθρωπο μέχρι καί τό ἐπίγειο τέλος του, καί πέρα ἀπ’ αὐτό.  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν ἐτέλεσε ποτέ ξεχωριστή ἐπικήδεια ἀκολουθία γιά τούς καλούς καί εὐσεβεῖς ὀρθοδόξους χριστιανούς, καί ἄλλη διαφοροποιημένη, γιά τούς ὀλιγότερο εὐσεβεῖς καί λιγότερο συνειδητοποιημένους χριστιανούς.

Ἀντιλαμβανόμαστε τώρα ὅτι μπαίνουμε σέ μιά νέα περίοδο παγκοσμιοποίησης.  Ὁ πρωθυπουργός μας στεντορίως διακηρύσσει στή μητρική του γλῶσσα:  We need a global Government and fast.  Στά Ἑλληνικά αὐτό σημαίνει χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια κυβέρ­νηση καί γρήγορα.  Τοῦτο λέγεται ἀφοῦ ἔχουμε ἤδη ὅλοι μας ὡς πολῖτες σφυροκοπηθεῖ ἀνηλεῶς στά οἰκονομικά.  Τά 20% καί πλέον τῶν συμπολιτῶν μας ἔχουν χάσει τίς θέσεις ἐργασίας τους καί κινδυνεύουν νά χάσουν ἄμεσα τίς ἐλάχιστες οἰκονομίες τους πού ἀντιστοιχοῦν στόν ἄρτο τόν ἐπιούσιο ὀλίγων ἡμερῶν ἤ ἑβδομάδων, τό πολύ μηνῶν.  Ἐπίσης κινδυνεύουμε ὅλοι μας νά μείνουμε ἄστεγοι μή πληρώνοντας τίς δόσεις τῶν δανείων μας.  Οἱ εἰδήσεις τῆς τηλεο­ράσεως σπέρνουν τόν πανικό νέων πιό σκληρῶν μέτρων.  Ἡ ἀνηθι­κότητα στήν TV ὀργιάζει, ἐκμαυλίζοντας μικρούς καί μεγάλους.  Ἀποκορύφωμα τῆς αἰσχρότητας ἡ γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀναγνώριση ὡς νόμιμου τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.  Τό Δημόσιο ἔδωσε (πούλησε) τά δεδομένα τῆς ἀπογραφῆς τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων σέ Ἀμερικανική ἑταιρεία.  Γιατί;  Καταργεῖται ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας καθι­στάμενο προαιρετικό (δηλαδή ἀνύπαρκτο).  Γιατί;  Μεταλλάσ­σεται τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σέ μάθημα θρησκειολογίας.  Γιατί;  Στά Ἑλληνικά σχολεῖα τῆς ἀλλοδαπῆς δέν ἀποσπῶνται Ἕλ­ληνες καθηγητές.  Γιατί;  Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Because we need a glo­bal government and fast.  Ὁ ἔχων ἁπλῶς κοινόν νοῦν καί ἀπροκατά­ληπτο, μή κομματικοποιημένο δηλαδή, ἀμέσως ἀντιλαμβάνεται κάτι περίεργο.  Τί εἴδους παγκόσμια κυβέρνηση θέλουμε;  Καί γρήγορα γιατί;  Μέ ποιές διαδικασίες καταργεῖται ξαφνικά ἡ Ἑλληνική κυ­βέρ­νηση καί τό Ἑλληνικό Σύνταγμα;

Ὁ ἐφημέριος, ὁ πνευματικός πατέρας μπορεῖ νά πεῖ, ὅτι αὐτά εἶναι θέματα μόνο πολιτικῆς;  Πολῖτες αὐτοῦ τοῦ ἔνδοξου ὑπερτρισχιλιετοῦς ἔθνους δέν εἴμαστε;  Δέν μᾶς νοιάζει ἡ τύχη μας;  Ἀμέσως παραδιδόμαστε;  Ποῦ παραδιδόμαστε;  Καί γιά νά παρα­δοθοῦμε, θά πρέπει νά ἁλυσσοδεθοῦμε μέσα στήν ἠλεκτρονική φυ­λακή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη;  Νά βάλουμε τήν ὑπογραφή μας καί νά πληρώσουμε καί 5 €.  Δέν θά πρέπει νά ἀνησυχήσουμε, μήπως καί αὐτή ἡ global government εἶναι τό κράτος τοῦ ἀντιχρί­στου; Καί ἄν ἀκόμη τή λέξη «ἀντιχρίστου» δέν τήν ἐκλάβουμε ὡς τωρινό πρόσωπο ὑπαρκτό, δέν σημαίνει σέ σχέση μέ ὅλους τούς παραπάνω κυβερνητικούς «προγραμματισμούς», «ἐξαγγελίες», ὅτι τό παρόν Ἑλληνικό κράτος ἀντιχριστοποιεῖται καί ἑπομένως πανέτοιμο, ἀντιχριστοποιημένο ἑτοιμάζεται νά εἰσαχθεῖ στό παγκόσμιο κράτος and fast;

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά εἶναι ὁ τέλειος ἐξευτελισμός μας.  Πρίν παραδοθοῦμε ὁλοκληρωτικά, ἄς κάνουμε τόν μικρό ἔστω ἀγῶνα μας … καί ἔχει ὁ Θεός.

Ἄν ὀλιγωρήσουμε σέ τόσο δύσκολους καιρούς, θά ἀποδεί­ξουμε ὡς ποιμένες ὅτι ἔχουμε σύν τοῖς ἄλλοις ἰσοπεδωθεῖ σέ μιά μονοφυσιτική ἀτομικιστική φανταστική εὐδαιμονία, ἤ ὅτι ἔχουμε παθητικά παραδοθεῖ στή Νέα Τάξη πραγμάτων τῆς ἀντίχριστης Ν. Ἐποχῆς.

Ὑπάρχουν ἀκόμη καί κάποιοι ἀδελφοί πού λένε μᾶλλον ἀπό θέσεως ἰσχύος, ὀλίγον ὑπεροπτικά: Ἐγώ δέν φοβᾶμαι τίποτα.  Ἄς μέ φακελλώσουν.  Ἐγώ δέν ἔχω νά κρύψω κάτι ὕποπτο, κάτι ἔνοχο, κάποια ἀτασθαλία.  Ὅμως ὡς ὑπεύθυνοι ποιμένες (ὅσο εἴμαστε ὑπεύθυνοι ὁ καθένας) δέν θά πρέπει νά σκεφτόμαστε μόνο τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί τούς ἄλλους.  Ἄς σκεφθοῦμε τό ἑξῆς: Ἄν τώρα πού ἀκόμα δέν ἔχουμε εἰσαχθεῖ στήν global government διά τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης στό παγκόσμιο κράτος καί γίνεται τέτοια καταστροφή καί ἐξαθλίωση στά οἰκονομικά ὅλων μας, καί ὄχι μόνο, μποροῦμε νά φαντασθοῦμε σέ τί μεγαλύτερη κλίμακα θά εἶναι αὐτή ἡ καταστροφή, ἡ ἀπάτη καί τό «φακέλλωμα», ὅταν πιά θά εἴμαστε  ἤδη ἐντός τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη στό χέρι ἤ μετά ἀπό λίγο μέ τσιπάκι ἐμφυτευμένο στό χέρι ἤ στό μέτωπο;

Ἄς μή κάνουμε ἐκτενῆ λόγο γιά τό δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ ἀντιχρίστου, τό 666 γιατί ἔχουν ἀκουσθεῖ πολλά καθόλου ἀτεκμηρίωτα  γι’ αὐτόν.  Ἄν στό μικροτσίπ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπό τήν ἀρχή ὑπάρχει ὁ 666 ἀσφαλῶς καί θά μολύνει, θά ἐπιβαρύνει πνευματικά τήν προσωπικότητα τοῦ παραλήπτη τῆς κάρτας ὡς ἀριθμός καί σύμβολο τοῦ ἀντιχρίστου.  Ὅπως ὁ Σταυρός μέ τήν ἄκτιστη Χάρη Του ἁγιάζει, τό ἀντίθετο συμβαίνει μέ τό δυσώνυμο.  Ἄν δέν ὑπάρχει ὁ δυσώνυμος ἐξ ἀρχῆς, ποιός ποιούς, θά μπορεῖ πιά νά ἐμπιστευθεῖ μετά ἀπό τόση πολεμική καί τόση ἐχθρότητα πού εἰσπράττει ὁ πολίτης ἀπό τήν ἐξουσία;

Ἄς καταλήξουμε: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δέν εἶναι τό σφράγισμα, δέν εἶναι τό χάραγμα.  Κατά τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο εἶναι πτώση.  Εἶναι πτώση διότι ἤδη θά ἔχουμε ἀφήσει τά πράγματα νά κυλήσουν μέχρι λίγο πρό τοῦ σφραγίσματος, παρά πέντε πρό τοῦ χαράγματος.

Εἶναι πανεύκολο ξαφνικά καί πάλι νά δοθεῖ μιά κυβερνητική ἐντολή ἤ Ἑλληνική ἤ «global», ἐκεῖ πού φθάσαμε καί νά ἀποκολληθεῖ τό περίφημο τσιπάκι ἀπό τήν Κάρτα, - ἡ ὁποία σημειωτέον δέν ἔχει καμιά ἠλεκτρονική ἤ ἄλλη σημασία – καί νά ἐμφυτευθεῖ - καταπληκτικός ὁ ὅρος ἐμφυτευθεῖ, μέ global προδιαγραφές ἴσως - καί νά ἐμφυτευθεῖ ὑποδορίως στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο.

Ὁ π. Παΐσιος, εἶχε προβλέψει: «Μετά ἀπό τήν Κάρτα καί τήν ταυτότητα, τό φακέλλωμα, γιά νά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τήν κάρτα τοῦ δείνα, καί τοῦ σήκωσε τά χρήματα ἀπό τήν τράπεζα.  Ἀπό τήν ἄλλη μεριά θά διαφημίζουν τό τέλειο σύστημα, τό σφράγισμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο μέ ἀκτῖνες λέϊζερ, πού δέν θά διακρίνεται ἐξωτερικά, μέ τό 666 τό ὄνομα τοῦ ἀντιχρίστου.

Δυστυχῶς καί πάλι ὁρισμένοι γνωστικοί θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δῆθεν γιά νά μή στενοχωροῦνται·  δέν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικά νά πιστεύετε!  Καί ἐνῷ βλέπουμε τόν Ἀπόστολο Πέτρο πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τό Χριστό, καί ἦτο ἄρνησις, αὐτοί ἀρνοῦνται τό ἅγιο σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ πού τούς δόθηκε στό ἅγιο Βάπτισμα».

Καί ἄν ἀκόμη δέν χαθοῦν σκόπιμα κάποιες κάρτες, ὥστε νά φθάσει νά γίνει μεγάλο θέμα στήν τηλεόραση, εἶναι γεγονός, ὅτι οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι εὔκολα ξεχνοῦν καί καθημερινά θά γίνεται στό σπίτι μεγάλος χαμός, μεγάλος πανικός γιά τό ποῦ ἄφησα τήν κάρτα μου καί δέν μπορῶ νά τήν βρῶ.

Πάντως αὐτή τή στιγμή κανένα Εὐρωπαϊκό κράτος δέν προετοιμάζεται πυρετωδῶς γιά τήν global government καί γιά τήν Κάρτα Πολίτη.  Θά εἶναι ἄδικο νά γίνουν ὅλα αὐτά πρῶτα στή χώρα μας.  Ἄς δείξει τουλάχιστον ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση διά τοῦ κοινοβουλίου της κάποια δημοκρατική εὐαισθησία, ἄν σῴζεται κάπου κάποια ἀρχαιοελληνικοῦ τύπου δημοκρατική εὐαισθησία γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων τῆς δημοκρατίας.

Ἡ Ε.Ε. ἄς μιλήσει καθαρά: Καταπατῶνται κατάφωρα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη ἤ ὄχι;

Ἡ ἐν Χριστῷ ποιμαντική μας συνείδηση ἀναμένει σαφῆ τοποθέτηση.

 

Ο Μητροπολίτης Κονίτσης για την απόταξη αστυνομικών που αρνήθηκαν να παραλάβουν την Κάρτα του Πολίτη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ και ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Ἀριθ. Πρωτ. 81
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
« Μὲ ἱερὴ ἀγανάκτηση ὑψώνω φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ λέω μιὰ καὶ μόνη λέξη, ποὺ χαρακτηρίζει τὰ τελευταῖα δραματικὰ καὶ ἀπαράδεκτα γεγονότα στὸν χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας :
Ν Τ Ρ Ο Π Η !
Καὶ ἐξηγοῦμαι : Τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἔγινε ἡ ἀπόταξη ἀπὸ τὸ τιμημένο Σῶμα τῆς ΕΛ.ΑΣ. γενναίου καὶ ἱκανοῦ ἀστυνομικοῦ, μὲ πολλὲς τιμητικὲς διακρίσεις. Παράλληλα ἔχει κινηθῆ ἡ διαδικασία ἀποτάξεως καὶ γιὰ δύο ἄλλους ἀστυνομικοὺς στὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ λόγος ; Ὁ λόγος εἶναι, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ἀστυνομικοὶ ἀρνήθηκαν νὰ πάρουν τὴν «κάρτα τοῦ πολίτη» γιὰ λόγους συνειδήσεως.
Ἄριστα ἔπραξαν τὰ γενναῖα αὐτὰ Ἑλληνόπουλα. Ἀπὸ τὴν ἀκριτική μου Ἐπαρχία τὰ συγχαίρω ἐγκαρδίως καὶ τὰ ἀσπάζομαι πατρικῶς, γιατὶ ἔγιναν διδάσκαλοι καὶ παράδειγμα γιὰ ὅλους μας.
Σὲ καιρούς, κατὰ τοὺς ὁποίους κάποιοι....
νεαροὶ ἀρνοῦνται νὰ ὑπηρετήσουν τὴν στρατιωτική τους θητεία γιὰ λόγους, δῆθεν, «συνειδήσεως» · καὶ τοὺς «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἡ Πολιτεία τοὺς ἔχει στὰ «ὤπα - ὤπα» καὶ τοὺς βάζει νὰ ὑπηρετοῦν, χωρὶς στρατιωτικὴ ἐνδυμασία, σὲ διάφορες ὑπηρεσίες ἀπ’ ὅπου μποροῦν, εὔκολα καὶ ἄνετα, νὰ ἀσκοῦν τὴν προπαγάνδα καὶ τὸν προσηλυτισμό τους, εἶναι ἀδιανόητο νὰ διώκωνται Ἑλληνόπουλα καὶ Χριστιανόπουλα, ἐπειδὴ θέλουν νὰ τιμοῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸν τὸν διωγμὸ μόνο ἡ λέξη
Ν Τ Ρ Ο Π Η !
μπορεῖ νὰ τὸν χαρακτηρίσῃ. Ὅταν ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Χώρας ὀνομάζει τὴν Ἑλλάδα «διεφθαρμένη», κι’ ὅταν ἀκοῦμε συνεχῶς γιὰ «μίζες» καὶ «λαδώματα», γιὰ σπατάλες καὶ γιὰ διασπάθιση τοῦ δημοσίου χρήματος, ὅταν γίνεται συνεχὴς πολεμικὴ κατὰ τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τῆς Ἱστορίας, εἶναι αἰτία χαρᾶς μεγάλης καὶ αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν πορεία τοῦ Ἔθνους, ἡ στάση τῶν γενναίων αὐτῶν ἀστυνομικῶν. Δόξα τῷ Θεῷ !
Γενναῖα Ἑλληνόπουλα ! Μὴ φοβᾶστε ! Ψηλὰ οἱ καρδιές. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἑλλάδα πάντοτε νικοῦν, ὅπως μᾶς τὸ θύμησε ἡ μεγάλη Ἐπέτειος τοῦ θρυλικοῦ «ΟΧΙ». Εἴμαστε στὸ πλευρό σας. Νἄχετε πάντα κατὰ νοῦν τὸν θεόπνευστο λόγο : «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ὑμᾶς εἰς ἀναψυχὴν (Ψαλμ. ξε΄12). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα σᾶς θαυμάζει καὶ σᾶς καμαρώνει. Ὁ Χριστὸς μαζί σας ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
πηγή
http://orthodox-watch.blogspot.com/2010/10/blog-post_804.html#more

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Αστυνομικός Αντιρρησίας Θρησκευτικής Συνείδησης απετάχθη...για την Κάρτα


Η άρνησή του να παραλάβει την Κάρτα του Πολίτη, στοίχισε σε αστυνομικό με 19 έτη υπηρεσίας την απόταξη από την ΕΛΑΣ καθώς θεωρήθηκε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Κύμα συμπαράστασης μέσω διαδικτύου και εφημερίδων από μερίδα πολιτών που πιστεύουν ότι η Κάρτα Πολίτη παραβιάζει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις
Δημοσιεύτηκε: Οκτώβριος 21 2010 11:39 Ενημερώθηκε: Οκτώβριος 21 2010 13:31
Θύελλα στους εθνικιστικούς και τους ακραία θρησκευτικούς κύκλους έχει προκαλέσει η απόταξη απο την ΕΛΑΣ χωρίς δικαίωμα σύνταξης και αποζημίωση αστυνομικού που αρνήθηκε να παραλάβει την Κάρτα Πολίτη.
Ο αστυνομικός, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών και υπηρετούσε ως αρχιφύλακας στο αλλοδαπών, παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης και ενώπιον των ανώτατων αξιωματικών που το αποτελούν, δήλωσε ότι για θρησκευτικούς λόγους αρνείται να παραλάβει την κάρτα.
Το συμβούλιο αποφάσισε να αποτάξει από την ΕΛΑΣ τον αστυνομικό, καθώς η άρνηση παραλαβής δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα για αστυνομικό, ωστόσο ο δικηγόρος του δηλώνει ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι όπως ισχυρίζεται παραβιάστηκε η αρχή του Συντάγματος για την ελευθερία του θρησκεύεσθαι.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί ωστόσο εκτιμάται πως η απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου θα γίνει δεκτή από την ηγεσία της ΕΛΑΣ.
Λόγω της φιλολογίας που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους ακραίων στοιχείων για την Κάρτα του Πολίτη, η περίπτωση του αστυνομικού αναμένεται να βρει και άλλους μιμητές, ενώ υπέρ του έχει ξεσπάσει κύμα συμπαράστασης σε ιστοσελίδες και έντυπα, εθνικιστικού προσανατολισμού, τα οποία καλούν τους πολίτες που είναι Χριστιανοί στο θρήσκευμα, να αρνηθούν να την παραλάβουν.
Η υπόθεση εξελίσσεται παρόμοια με τις νέες ταυτότητες του ελληνικού κράτους, που καθιέρωσε η κυβέρνηση Σημίτη το 2001 και προκάλεσαν το πανελλαδικό συλλαλητήριο με συμμετοχή ιερωμένων, μοναχών και πολιτών στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχε εκφωνήσει ομιλία και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Και τότε, αστυνομικός που μετείχε στα μέτρα τάξης, πέρασε στο πλευρό των συγκεντρωμένων δηλώνοντας την συμπαράστασή του στον αγώνα τους, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τις επευφημίες του πλήθους.
Την Κάρτα του Πολίτη που εκδίδεται από το υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να παραλάβουν υποχρεωτικά όλοι οι Έλληνες, έως το τέλος του 2011, με την αρχή να γίνεται από τα Σώματα Ασφαλείας.
πηγη
http://news247.gr/

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

Η πολύτεκνη μάνα και το...Υπουργείο Παιδείας!

image010.jpgΜε  λύπη  και  απορία  πληροφορηθήκαμε  ένα  γεγονός  που  δεν  τιμά το  Υπουργείο  Παιδείας αλλά  και  δεν  τιμά  την  πολύτεκνη  οικογένεια και   περισσότερο...την  πολύτεκνη  μάνα!
Οι πολύτεκνοι  εκπαιδευτικοί δικαιούντο  στο  χώρο  εργασίας  των, τα  σχολεία, ορισμένες  απαλλαγές.
Ήταν  μια  προσφορά - υποχρέωση   της  Πολιτείας στη  πολύτεκνη μάνα!
Με  έγγραφο   Αρ. Πρωτοκόλλου 139629/Δ1 10-11-2009 του  Υπουργείου  Παιδείας  το  όποιο  υπογράφει...  o Γενικός Διευθυντής  Δρ Κων/νος Κουτρουμάνος ...θεωρεί  ότι  η  προσφορά  - υποχρέωση  ισχύει...  όταν  και τα τέσσερα παιδιά φοιτούν στις δυο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης ...!!!
Και  ρωτούμε  το  Υπουργείο Παιδείας,  έπαψε  αυτή  η  μάνα  να  είναι  πολύτεκνη;
Έπαψαν  τα  παιδιά  της  να  δικαιούνται  μέριμνας  και  φροντίδας; Η μάνα  αυτή,  η  ταλαιπωρημένη  κατ' ουσία  από  την  φροντίδα  της  πολυτεκνίας,  έπαψε  να  δικαιούται  του  ελαφρυντικού;
Ρώτησε  κανείς  τη  μάνα  αυτή  με  τι  κόπο, μόχθο  και  φροντίδα  ανασταίνει  την  πολύτεκνη  οικογένειά  της;
Ο αντίλογος  θα  μας  πει  ότι ήθελε  και  δημιούργησε  πολύτεκνη  οικογένεια.
Η άλλη άποψη  όμως  θα  μας  αντείπει  ότι  ήθελε  και δημιούργησε συν  Θεώ πολύτεκνη  οικογένεια,  διότι  είναι  δασκάλα  και  επιβεβαίωσε  άλλη  μια  φορά  το  επάγγελμά  της, διότι  είναι  μάνα των  φυσικών  παιδιών  της  αλλά  και  των  μαθητών  της, διότι  ήθελε  να  προσφέρει  στο  Έθνος  στέλνοντας  τα  αγόρια  της  στον  Στρατό, αλλά  και  στην  κοινωνία  στέλνοντας  τα πολλά  παιδιά  της  να εργαστούν  προκειμένου  άλλοι, οι  παλαίμαχοι  της  κοινωνίας, να  απολαμβάνουν  τη  σύνταξη  τους.
Και  έρχεται  μικρόψυχα  η  κοινωνία  η  ίδια,  μέσω  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  τιμωρεί την  πολύτεκνη  μάνα για  τις  προσφορές  της  στο  Έθνος  και  στην  κοινωνία.
Παρακαλούμε  από  το  blog  τους  αρμοδίους,  να  το  ξανασκεφτούν  και  να  επανορθώσουν  την  πιο  κάτω οδηγία  - έγγραφο που απέστειλαν  στα  σχολεία.
Διότι  το  Υπουργείο  πέραν  από  κρατικός  θεσμός  είναι  και  Παιδείας  και  με  την  έννοια  αυτή  οφείλει  να  παιδεύσει - εκπαιδεύσει  την  κοινωνία   πέραν  όλων των άλλων και στην  ουσιαστική   προσφορά  της  πολύτεκνης  οικογένειας και πολύ περισσότερο  της  πολύτεκνης  μάνας και  εκπαιδευτικού.
Θα  περιμένουμε  και  θα  παρακολουθούμε  με  ενδιαφέρον  την  επανεξέταση  του  θέματος.


Ο διαχειριστής  του blog .
polyteknoi.jpg

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Καρτα του πολίτη και το παγκόσμιο αντίχριστο κράτος της Νέας Εποχής!

π. Σαράντης Σαράντος: "πρέπει να κατανοήσουμε, ότι παίρνοντας αυτό τον αριθμό ήδη εντασσόμαστε και ενσωματω­νό­μα­στε στο αντίχριστο κράτος της Νέας Εποχής."

(Απόσπασμα απο  δημοσιευμένο κείμενο του Π. Σαράντη  Σαράντου  τον  Σεπτέμβριο του 2009 με τίτλο "Δευτερολογία  για τον ΑΜΚΑ και τέλος" βλ.εδώ )

Ενωνόμαστε και μεις αδιαμαρτύρητα μαζι με τα κράτη που έχουν δώσει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες στους πολίτες τους. Ήδη αυτές οι ταυτό­τητες λειτουρ­γούν ηλεκτρονικά. Δίνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται και δέχονται καινούργια στοιχεία για τους κατόχους τους. Από δεκαετίες η Νέα Εποχή έχει κατα­φέρει να ψηφιστούν αντίχριστοι νόμοι από τα Κοινοβούλια των μελών κρατών. Έτσι η άθεη και απάνθρωπη νοοτροπία της έχει επιβληθεί σε πολλούς τομείς της ζωής συνιστώντας με άλλον τρόπο τό νέο παγκόσμιο ή παγκο­σμιο­ποιούμενο κράτος του Αντιχρίστου.
Υπολείπεται τώρα με την απειλή του ΑΜΚΑ να ενταχθούμε και εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι πολίτες στο παγκόσμιο κράτος της Νέας Εποχής.
Όταν ολοκληρωθούν δια του ΑΜΚΑ και των επερ­χομένων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ή καρτών οι διαδικασίες αυτές, τότε θα είναι έτοιμα τα πάντα για την υποδοχή του Αντιχρίστου.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη όλοι μας, κάθε χριστιανός πολίτης της πατρίδος μας, όχι για να καταληφθούμε από τον πανικό των επερχομένων δεινών, αλλά για να εμβολιασθούμε με την καλή εν Χριστώ ανησυχία και την καλή εν Χριστώ ετοιμασία. Οι χρι­στια­νοί τών πρώτων χριστια­νικών χρόνων, παρά τους απηνείς διωγμούς, δέν απαξίωναν την παρούσα ζωή, το γάμο, την οικογένεια, το επάγγελμα, όλες τις εν τω κόσμω δραστηριότητες, όπως μας πλη­ρο­φορεί σαφώς ο άγιος Ιουστίνος, φιλόσοφος και μάρτυρας στη γνωστή απολογητική επιστολή του, αλλά ήταν ζωντανά ενωμένοι με το Χριστό, πανέτοιμοι για την αυτονόητη θεοσθενή ομολογία Χριστού, και για το ιερό Μαρτύριο, όποτε αυτό ομολογουμένως τούς εζητείτο.
Απαραίτητο ποιμαντικό χρέος μας είναι η ενημέρωση των πιστών μας όχι φυσικά μόνο στο παραπάνω θέμα περί ΑΜΚΑ, αλλά πρωτίστως στον εν Χριστώ πνευματικόν μας αγώνα.
Όμως αν δε γίνεται εκ μέρους μας ενημέρωση περί ΑΜΚΑ, ηλεκτρονικών καρτών και των δεινών εξελίξεων, θα εξομοιω­νό­μα­στε με την τακτική της στρουθοκαμήλου που βυθίζει το κεφάλι της στην άμμο και μη βλέποντας τον επερχόμενο κίνδυνο, πέφτει θύμα στις παγίδες του εχθρού.
Δεν επιτρέπεται, ταπεινώς φρονούμε, να ειρωνευόμαστε όσους προβληματίζονται με το όλο θέμα περί ΑΜΚΑ και να τους κατατάσσουμε στους γραφικούς τύπους ή στους αφελείς ή φανατικούς.
Αναμένουμε η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, χωρίς φόβο και πάθος, να δώσουν ένα λόγο «παντί τω αιτούντι» και για να μην αισθάνονται οι πιστοί μας ορφανοί από μητέρα, τη Μητέρα μας Εκκλησία, αλλά και για να ετοιμαζόμαστε, όσοι πιστοί για τις πιο δύσκολες ημέρες, καθώς πορευόμαστε προς τα Έσχατα.

Χωρίς εκκλησιολογική, δηλαδή Συνοδική ενημέρωση θα απολέσουμε τα κριτήριά μας και, όταν έρθει ο Αντίχριστος, δεν θα τον ανα­γνωρίσουμε, αφού θα προσπαθήσει, ως αντί­χρι­στος, να παραπλανήσει ει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε ίσως, φευ, έχοντας στο χέρι ή στο μέτωπο το αντίχριστο χάραγμα, να τον υποδεχθούμε με ενθουσιασμό και με επευφημίες. Αλίμονο, αν επα­ληθευθεή με την ενδοτική ενδοεκκλησιαστική συμπεριφορά μας το της Θείας Αποκαλύψεως: «Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω Αγίω ». Μη γένοιτο!

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Επίσημη ανακοίνωση του Αγίου Όρους για την «εμφάνιση» του Γέροντος Παϊσίου

31161_129221380422774_120314047980174_332796_7601970_n.jpg
Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, εξ αφορμής προβολής προσφάτως εκ μέρους ωρισμένων Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως πληροφοριών αναφερομένων εις δήθεν εμφάνισιν εις μοναχούς του οσίας βιοτής μακαριστού Γέροντος Παϊσίου και αυτού προαναγγελίαν υπ' επικειμένου πολέμου, προκληθείσης δε εκ τούτου ανησυχίας και αναταραχής, χάριν της αληθείας και ένεκεν σεβασμού εις την μνήμην του Γέροντος, δηλώνει ότι τοιαύται φημολογίαι είναι αναληθείς και δεν συνάδουν μεθ' όσων έτι ζων επρέσβευεν ο Γέρων Παΐσιος.Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.


πηγή


Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Μέσω της κάρτας του πολίτη μπορούν να μας υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία ακόμη και...τα χρήματα;

"Σουρωτήρι" και αναξιόπιστη η νέα γερμανική "Κάρτα του Πολίτη"

Οι νέες  "έξυπνες ταυτότητες" που  εξέδωσε η Γερμανική κυβέρνηση   είναι ευπρόσβλητες και εύκολα  υποκλέπτονται  τα   στοιχεία που  είναι καταγεγραμμένα στο microchip
Φωτογραφία: DPA


Η ευαίσθητες προσωπικές  πληροφορίες  που θα αποτυπώνονται στις νέες γερμανικές ταυτότητες  με τα μικροτσίπ  και οι οποίες θα κυκλοφορήσουν απο τον ερχόμενο Νοέμβριο, υποκλέπτονται πολύ εύκολα σύμφωνα με τη δοκιμή που έγινε σε  ένα τηλεοπτικο δελτίο ειδήσεων .
Ο τηλεπαρουσιαστής του καναλιού ARD ' κάλεσε   " μέλος της οργάνωσης   χάκερ με την ονομασία "Chaos Computer Club " για να ανακαλύψει πόσο ασφαλή  ήταν τα αμφισβητούμενα νέα τσιπ ραδιοσυχνότητας (RIHD) με τα οποία θα είναι εφοδιασμένες οι νέες Γερμανικές ταυτότητες.
Χρησιμοποίοησαν   απλούς  ερασιτεχνικούς σαρωτές ανίχνευσης (scanners)  σαν και αυτούς που θα κυκλοφορήσουν μαζί με τις νέες ταυτότητες  και διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να υποκλέψουν με ευκολία τα  στοιχεία που είχαν γραφτεί στο  "απρόσβλητο" microchip  της Γερμανικής  "Κάρτας του Πολίτη".Τα στοιχεία που υπέκλεψαν ήταν  τα δύο δακτυλικά αποτυπώματα  και ένας  εξαψήφιος κωδικός που θα αποτελούν την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου.
Οι  σαρωτές αυτοί  όπως είπαμε θα κυκλοφορήσουν  μαζί με τις νέες "κάρτες  του πολίτη" και το Υπουργείο εσωτερικών  σκοπεύει να μοιράσει  24.000.000 τέτοια μηχανήματα , σε ιδιωτικές και δημόσιες  επιχειρήσεις και υπηρεσίες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν   ως μηχανές αναγνώρισης.ελέγχου ,αμφίδρομης   καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών  που αφορούν  στα στοιχεία του κατόχου και των λεπτομερειών της συναλλαγής  που πραγματοποίησε (αγορά ,παρεχόμενες υπηρεσίες  κλπ).
Μετά απο αυτή την τηλεοπτική επίδειξη  υποκλοπής των  στοιχείων που περείχε  το   microchip,σε συνέντευξή του  ο Γερμανός  Υπουργός εσωτερικών  Thomas de Maiziθre είπε ότι δεν είδε κανέναν άμεσο λόγο  προκειμένου  να ασχοληθεί το υπουργείο με αυτό το .... υποτιθέμενο θέμα ασφαλείας...
 
DPA/The τοπικός (news@thelocal.de)

πηγή

http://orthodox-watch.blogspot.com/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας