φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Αρχ. Αθανάσιος Αναστασίου Προηγούμενος της Ι. Μονής Μεγάλου Μετεώρου: «Ἡ ἐ­πι­βο­λή τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς μέ­σῳ τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς πα­ρα­κο­λού­θη­σης καί τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των»Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀ­να­στα­σί­ου

Προ­η­γου­μέ­νου Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων

«Ἡ ἐ­πι­βο­λή τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­σης καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς

μέ­σῳ τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς πα­ρα­κο­λού­θη­σης καί τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των»


Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε,

Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τε π. Σα­ράν­τη, Πρό­ε­δρε τῆς Ἑ­στί­ας Πα­τε­ρι­κῶν Με­λε­τῶν

Σε­βα­στοί Πα­τέ­ρες, Σε­βα­στές Γε­ρόν­τισ­σες

Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι Κύ­ριοι Κα­θη­γη­ταί,

Ἀ­ξι­ό­τι­μοι κύ­ριοι Εἰ­ση­γη­ταί,

Προ­σφι­λέ­στα­τοι Ἀ­δελ­φοί,


Εἶ­ναι πλέ­ον δι­α­πι­στω­μέ­νη, κοι­νῶς παν­θο­μο­λο­γού­με­νη καί ὁ­ρα­τή δι­ά γυ­μνοῦ ὀ­φθαλ­μοῦ ἡ συν­το­νι­σμέ­νη ἐ­πι­χεί­ρη­ση ἰ­σο­πε­δώ­σε­ως τῆς ἐ­θνι­κῆς καί θρη­σκευ­τι­κῆς ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­ας μας, ἐ­ξα­θλι­ώ­σε­ως τοῦ λα­οῦ μας καί ἀ­φα­νι­σμοῦ τῆς πα­τρί­δος μας.

 

Πρό­κει­ται γι­ά κα­τα­στρο­φή καί ό­λε­θρο. Πρό­κει­ται γι­ά τή σύγ­χρο­νη βι­ο­λο­γι­κή καί πνευ­μα­τι­κή γε­νο­κτο­νί­α τοῦ Ἔ­θνους μας, πού στυ­γνά καί ἀ­προ­κά­λυ­πτα ἐ­πι­βάλ­λον­ται στά πλαί­σια τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως καί τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των ἀ­πό τούς Παγ­κο­σμι­ο­κρά­τες ἐ­ξου­σια­στές μέ τίς με­θό­δους καί τίς πρα­κτι­κές τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς.

 

Οἱ πρα­κτι­κές αὐ­τές ἐ­φαρ­μό­ζον­ται κυ­ρί­ως μέ τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση τῶν πο­λι­τῶν, γι­ά τόν ἔ­λεγ­χο καί τήν χει­ρα­γώ­γη­ση τῶν φρο­νη­μά­των τους, γι­ά τήν καλ­λι­έρ­γεια τῆς ἀ­να­σφά­λειας, τοῦ φό­βου καί τοῦ πα­νι­κοῦ, ἐν τέ­λει γι­ά τήν ἀ­κύ­ρω­ση τῆς θε­οσ­δό­του ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί τοῦ αὐ­τε­ξου­σί­ου τοῦ προ­σώ­που τους, γι­ά τήν κα­τα­στο­λή κά­θε ἀν­τι­δρά­σε­ως σ’ ἐ­κεί­νους πού ἐ­πι­βου­λεύ­ον­ται τήν ὑ­πό­στα­σή τους.

 

  Ἡ ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση εἶ­ναι ὁ κα­τα­λύ­της γι­ά τήν ὑ­πο­τα­γή καί τήν ἀ­φο­μοί­ω­σή τους στό «σύ­στη­μα» τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως.

 

 Εἶ­ναι ἡ αἰχ­μή τοῦ δό­ρα­τος πού φαλ­κι­δεύ­ει τίς ἐ­λευ­θε­ρί­ες τῶν πο­λι­τῶν, πού κα­τευ­θύ­νει τή δί­ω­ξη τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τους, πού ἐ­νο­χο­ποι­εῖ τά πι­στεύ­μα­τά τους, πού ἐ­πι­βάλ­λει τήν τε­λι­κή ὑ­πο­δού­λω­σή τους στήν παγ­κό­σμια ἠ­λε­κτρο­νι­κή Δι­κτα­το­ρί­α, ἡ ὁ­ποί­α εἶ­ναι ἡ ση­με­ρι­νή ἐ­ξε­λιγ­μέ­νη μορ­φή τοῦ ἀ­πό­λυ­του Ὁ­λο­κλη­ρω­τι­σμοῦ.

 

Αὐ­τὴ τὴ Δι­κτα­το­ρί­α δι­ορ­γα­νώ­νουν καί κα­τευ­θύ­νουν ὁ Δι­ε­θνὴς Σι­ω­νι­σμός καί ἡ Μα­σω­νί­α μέ κλει­στές ὁ­μά­δες ἀ­πο­φά­σε­ων (λέ­σχες), ὅ­πως μέ τήν Τρι­με­ρή Ἐ­πι­τρο­πή (δι­η­πει­ρω­τι­κή συ­νερ­γα­σί­α Ἀ­με­ρι­κῆς, Εὐ­ρώ­πης καί ΝΑ Ἀ­σί­ας - Ἰ­α­πω­νί­ας), μέ τήν πε­ρι­βό­η­τη Λέ­σχη Μπίλ­ντεν­μπεργκ, μέ τὀ Δι­ε­θνές Νο­μι­σμα­τι­κό Τα­μεῖ­ο, μέ τήν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή Κεν­τρι­κή Τρά­πε­ζα, μέ τήν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή Ἕ­νω­ση, μέ τήν Παγ­κό­σμια Τρά­πε­ζα, μέ τόν Παγ­κό­σμιο Ὀρ­γα­νι­σμό Ἐμ­πο­ρί­ου, μέ τόν Παγ­κό­σμιο Ὀρ­γα­νι­σμό Δι­α­τρο­φι­κοῦ Ἐ­λέγ­χου, μέ τίς Ὁ­μά­δες τῶν ἀ­νε­πτυγ­μέ­νων χω­ρῶν G8 καί G­20, μέ τό Δι­ε­θνές Δι­κα­στή­ριο τῆς Χά­γης, μέ τόν Παγ­κό­σμιο Ὀρ­γα­νι­σμό Ὑ­γεί­ας, μέ τήν Παγ­κό­σμια Δι­ά­σκε­ψη γι­ά τό Πε­ρι­βάλ­λον, καί μέ πολ­λούς ἄλ­λους δι­ε­θνεῖς ὀρ­γα­νι­σμούς πλα­νη­τι­κῆς ἰ­σχύ­ος καί ἐμ­βε­λεί­ας, πού ἐ­πι­βάλ­λουν τήν πο­λι­τι­κή τῆς δι­ε­θνοῦς ὀ­λι­γαρ­χί­ας ἐ­ρή­μην τῶν λα­ῶν. Κα­τα­σκευά­ζουν καί ἐ­πι­βάλ­λουν ἡ­γέ­τες-μα­ρι­ο­νέ­τες, πει­θή­νια ἀν­δρεί­κε­λά τους καί ἐ­κτε­λε­στι­κά ὄρ­γα­να τῶν σχε­δί­ων τους

 

Εἶ­ναι, βε­βαί­ως, γνω­στές ἀ­πό πο­λύ πα­λιά οἱ πρα­κτι­κές καί οἱ μέ­θο­δοι ὅ­λων αὐ­τῶν, τῶν δι­α­φό­ρων κλει­στῶν ὁ­μά­δων καί ἐ­λίτ πού κι­νοῦν τά νή­μα­τα τῆς ἱ­στο­ρί­ας τοῦ πλα­νή­τη. Χρη­σι­μο­ποι­οῦν τά ἐ­λεγ­χό­με­να ἀ­πό τούς ἴ­διους εἰ­δη­σε­ο­γρα­φι­κά δί­κτυ­α, τη­λε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς, δι­ε­θνοῦς κυ­κλο­φο­ρί­ας ἐ­φη­με­ρί­δες καί μί­α πλειά­δα δῆ­θεν φι­λαν­θρω­πι­κῶν ἱ­δρυ­μά­των, ἀλ­λά καί φι­λο­σο­φι­κῶν, κοι­νω­νι­κῶν, ἀ­θλη­τι­κῶν καί ἄλ­λων φο­ρέ­ων, κι­νή­σε­ων καί σω­μα­τεί­ων. Μέ τόν τρό­πο αὐ­τό προ­βάλ­λουν καί ἀ­να­δει­κνύ­ουν, ἐν τέ­λει, οἱ ἴ­διοι τούς «ἐ­κλε­κτούς» τῶν λα­ῶν πρίν ἀ­κό­μη οἱ λα­οί τούς γνω­ρί­σουν, τούς ἐ­πι­λέ­ξουν καί τούς ψη­φί­σουν. 

Προ­κα­τα­σκευά­ζουν καί ἐ­πι­βάλ­λουν ἔ­τσι τό παγ­κό­σμιο πο­λι­τι­κό, κοι­νω­νι­κό καί οἰ­κο­νο­μι­κό σύ­στη­μα.

Μέ­σω αὐ­τῶν τῶν ἐ­κλε­κτῶν καί δο­τῶν ἡ­γε­τῶν κυ­βερ­νᾶ τόν κό­σμο ἡ πα­νί­σχυ­ρη πο­λι­τι­κή, οἰ­κο­νο­μι­κή, κοι­νω­νι­κή καί θρη­σκευ­τι­κή ὀ­λι­γαρ­χί­α τῆς σι­ω­νι­στι­κῆς καί τῆς μα­σω­νι­κῆς Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­ας, πού προ­ο­ρί­ζε­ται νά γί­νει ἡ Παγ­κό­σμια Κυ­βέρ­νη­ση, ἡ ὁ­ποί­α συ­στη­μα­τι­κά προ­βάλ­λε­ται καί στήν χώ­ρα μας ἐ­πι­σή­μως ἀ­πὸ τούς πο­λι­τι­κούς ὅ­λων τῶν πα­ρα­τά­ξε­ων!­!!

Ἐν ὄ­ψει τῆς προ­τοι­μα­ζο­μέ­νης «Παγ­κό­σμιας Κυ­βερ­νή­σε­ως», οἱ Παγ­κο­σμι­ο­κρά­τες προ­ω­θοῦν καί ἀ­σκοῦν τήν ἐ­ξου­σί­α τους μέ­σα ἀ­πό τήν λε­γό­με­νη «Παγ­κό­σμια Δι­α­κυ­βέρ­νη­ση», χρη­σι­μο­ποι­ών­τας μί­α σει­ρά κη­δε­μο­νευ­ο­μέ­νων καί κα­θο­δη­γου­μέ­νων ἀ­πό... τούς ἴ­διους δι­ε­θνῶν καί ἐ­θνι­κῶν ὀρ­γα­νι­σμῶν, φο­ρέ­ων, κι­νή­σε­ων, μή-κυ­βερ­νη­τι­κῶν ὀρ­γα­νώ­σε­ων (ΜΚΟ), ἱ­δρυ­μά­των, σχη­μα­τι­σμῶν καί ὁ­μά­δων πα­ρα­γω­γῆς καί ά­να­πα­ρα­γω­γῆς τῆς νε­ο­ε­πο­χί­τι­κης ἰ­δε­ο­λο­γί­ας.

 

Αὐ­τός ὁ μη­χα­νι­σμός τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως ἀ­πο­τε­λεῖ τό «πο­λυ­ερ­γα­λεῖ­ο» τῆς «Παγ­κό­σμιας Δι­α­κυ­βερ­νή­σε­ως». 

 

 Εἶ­ναι ὁ κεν­τρι­κός ἀ­γω­γός, ἡ γι­γαν­τια­ία πο­λι­τι­στι­κή, θρη­σκευ­τι­κή, οἰ­κο­νο­μι­κή, ἐ­θνι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή χο­ά­νη ὅ­που ὁ­μο­γε­νο­ποι­οῦν­ται, νο­θεύ­ον­ται, πα­ρα­λύ­ουν, ἀ­πο­δυ­να­μώ­νον­ται, ἀ­πο­συν­θέ­τον­ται καί ἐν τέ­λει με­ταλ­λάσ­σον­ται, θε­σμοί, πι­στεύ­μα­τα, πα­ρα­δό­σεις, πο­λι­τι­σμοί, ἤ­θη, ἀρ­χές, ἀ­ξί­ες, ἐ­θνό­τη­τες, λα­οί καί πα­τρί­δες.

Με­τά καί τήν κα­τάρ­ρευ­ση τοῦ ὑ­παρ­κτοῦ σο­σι­α­λι­σμοῦ ἑ­δραι­ώ­θη­κε μέ τα­χεῖς ρυθ­μούς ἡ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των, δη­λα­δή ἡ P­ax A­m­e­r­i­c­a­na τῶν Η.Π.Α. καί τῶν συμ­μά­χων της, ἡ ὁ­ποί­α κα­τα­σκευά­ζει καί προ­βάλ­λει ὡς τε­χνη­τή ἀ­νάγ­κη τό ἰ­δε­ο­λη­πτι­κό καί ὑ­πο­κρι­τι­κό κα­τα­σκεύ­α­σμα τῆς δι­ε­θνοῦς ἀ­σφά­λειας, τῆς πα­τά­ξε­ως τῆς τρο­μο­κρα­τί­ας, τῆς ἐ­κτο­νώ­σε­ως τῶν ἐν­τά­σε­ων, τῆς ἐ­ξο­μα­λύν­σε­ως τῶν ἀν­τι­πα­λο­τή­των, τῆς ἐ­πι­λύ­σε­ως τῶν δι­α­φο­ρῶν καί τῆς ἐ­πι­κρα­τή­σε­ως τά­χα τῆς παγ­κό­σμιας εἰ­ρή­νης. Συγ­χρό­νως —καί ἀν­τι­θέ­τως πρὸς τά προ­η­γού­με­να— προ­κα­λεῖ τε­χνη­τές καί προ­κα­τα­σκευ­α­σμέ­νες πο­λι­τι­κές, οἰ­κο­νο­μι­κές, κοι­νω­νι­κές καί στρα­τι­ω­τι­κές πε­ρι­φε­ρεια­κές κρί­σεις καί συγ­κρού­σεις ἀ­νά τήν ὑ­φή­λιο, δη­μι­ουρ­γών­τας σκο­πί­μως ἀ­να­σφά­λεια καί ἀ­γω­νί­α στούς πο­λί­τες, οἱ ὁ­ποῖ­οι κα­τα­λή­γουν νά «ἀ­πο­ζη­τοῦν» τήν σι­γου­ριά στήν ἐ­πί­πλα­στη «προ­στα­σί­α» τῶν να­το­ϊ­κῶν δυ­νά­με­ων καί νά «ἐ­κλι­πα­ροῦν» τήν ἐ­πέμ­βα­σή τους γι­ά τήν ἐ­πί­λυ­ση τῶν δι­ε­θνῶν καί ἐ­θνι­κῶν προ­βλη­μά­των, ἀ­κό­μα καί γι­ά τήν ἴ­δια τήν ἀ­το­μι­κή ἐ­πι­βί­ω­ση τους.

Τό εἶ­χε, ἄλ­λω­στε, δι­α­τυ­πώ­σει πο­λύ εὔ­στο­χα καί προ­φη­τι­κά, πά­νω ἀ­πό ἑ­κα­τό χρό­νια πρίν, ὁ με­γά­λος Ρῶ­σος καί ὀρ­θό­δο­ξος συγ­γρα­φέ­ας Φι­ον­τόρ Ντο­στο­γι­έφ­σκυ στόν ἀ­πα­ρά­μιλ­λο μύ­θο τοῦ Με­γά­λου Ἱ­ε­ρο­ε­ξε­τα­στῆ, ὁ ὁ­ποῖ­ος λέ­ει:

 «Καμ­μιά ἐ­πι­στή­μη δέν θά τούς δώ­σει ψω­μί ὅ­σο θά μέ­νουν ἐ­λεύ­θε­ροι, μά στό τέ­λος θάρ­θουν νά κα­τα­θέ­σουν τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α τους στά πό­δια μας καί θά μᾶς ποῦν: “Κάν­τε μας σκλά­βους, μά χορ­τά­στε μας”­­»

 (Φ. Ντο­στο­γι­έφ­σκυ, Ἀ­δελ­φοί Κα­ρα­μα­ζόβ, ἐκδ. Γκο­βό­στη, τ. Β, σελ. 107).

Τό ΝΑ­ΤΟ, στρα­τι­ω­τι­κό κυ­ρί­ως ὄρ­γα­νο τῆς P­ax A­m­e­r­i­c­a­na, μέ τήν «νέ­α δο­μή» καί τόν δι­ευ­ρυ­μέ­νο ρό­λο του ἔ­χει με­τα­σχη­μα­τι­στεῖ στόν ἐν­τε­ταλ­μέ­νο παγ­κό­σμιο στρα­τό-χω­ρο­φύ­λα­κα γι­ά τήν ἐ­πι­βο­λή τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των κα­τά τήν κρί­ση καί τα συμ­φέ­ρον­τα τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως. Ἔ­τσι ρυθ­μί­ζει τήν ἱ­στο­ρί­α τῶν λα­ῶν καί τῶν ἐ­θνῶν καί ἀ­πο­φα­σί­ζει ποι­οί ἀ­πό αὐ­τούς θά πα­ρα­μεί­νουν ἤ θά δι­α­γρα­φοῦν ἀ­πό τόν παγ­κό­σμιο χάρ­τη, ποι­ά πα­λιά κρά­τη θά κα­τα­στρα­φοῦν καί ποι­ά νέ­α κρά­τη θά δη­μι­ουρ­γη­θοῦν!­.­..

Στά πλαί­σια αὐ­τά προ­κλή­θη­κε, ὑ­πο­δαυ­λί­στη­κε καί ἐ­πι­βλή­θη­κε ἡ λε­γο­μέ­νη «Ἀ­ρα­βι­κή Ἄ­νοι­ξη» (Αἴ­γυ­πτος, Λι­βύ­η, Συ­ρί­α κ.λπ.­). Πρό­κει­ται γι­ά τήν ἁ­λυ­σι­δω­τή τε­χνη­τή πο­λι­τι­κή ἀ­στά­θεια μέ τήν πρό­κλη­ση ἐμ­φυ­λί­ων συρ­ρά­ξε­ων δῆ­θεν γι­ά τήν ἀ­να­τρο­πή τῶν αἱ­μο­στα­γῶν κα­θε­στώ­των πού, ὡ­στό­σο, ὁ­δη­γοῦν στήν ἐ­πι­βο­λή νέ­ων χει­ρό­τε­ρων κα­θε­στώ­των, ἀ­ρε­στῶν καί «χρή­σι­μων» ὅ­μως στήν Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των. Τό σχέ­διο προ­βλέ­πει τήν ἄ­νο­δο τῶν ἀ­κραί­ων ἰσ­λα­μι­κῶν δυ­νά­με­ων —ποὺ δῆ­θεν πο­λε­μᾶ ὡς «τρο­μο­κρα­τι­κὲς» ἡ Δύ­ση!— οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔ­χουν ἐ­ξα­πο­λύ­σει κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά γε­νο­κτο­νι­κό δι­ωγ­μό ἐ­ναν­τί­ον τῶν Χρι­στια­νῶν καί γι­ά τόν ὁ­ποῖ­ο ἐ­λά­χι­στοι μι­λοῦν καί ὑ­πο­το­νι­κά δι­α­μαρ­τύ­ρον­ται!­.­.. Ὡ­στό­σο με­γα­λο­σχή­μο­νες τα­γοί μας προ­σφέ­ρουν ὡς ἐ­πί­ση­μο δῶ­ρο τό «ἱ­ε­ρό» Κο­ρά­νιο, πού προ­τρέ­πει τούς μου­σουλ­μά­νους νά σφά­ζουν τούς άλ­λο­πί­στους γι­ά νά πᾶ­νε στόν «πα­ρά­δει­σό» τους!­!!

Δέν εί­ναι λοι­πόν «ἀ­θῶ­ες τοῦ αἵ­μα­τος» οἱ τε­λευ­ταῖ­ες ἔ­ξαλ­λες τα­ρα­χές στόν ἀ­ρα­βι­κό κό­σμο, μέ ἀ­γρι­ό­τα­τες καί φο­νι­κές ἐ­πι­θέ­σεις ἐ­ναν­τί­ον καί αὐ­τῶν τῶν ἀ­με­ρι­κα­νι­κῶν πρε­σβει­ῶν, πού σκο­πί­μως καί ὀρ­γα­νω­μέ­να προ­κλή­θη­καν ἀ­πό ἀ­πε­χθή κι­νη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νί­α προ­σβλη­τι­κή τοῦ Ἰσ­λάμ. «Συμ­πί­πτουν» —ὅ­λως «τυ­χαί­ως»— μέ τήν προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο στίς Η.Π.Α., ὥ­στε τε­λι­κά ἡ ἐ­πι­λο­γή τῶν ἀ­με­ρι­κα­νῶν ψη­φο­φό­ρων νά γί­νει ὑ­πό τό κρά­τος τοῦ πα­νι­κοῦ, τοῦ φό­βου καί τῆς ἀ­να­σφά­λειας πού προ­κα­λοῦν αὐ­τά τά γε­γο­νό­τα.

 

Ἡ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση μέ τά ὄρ­γα­νά της καί μέ πρό­φα­ση τήν δι­ε­θνῆ καί ἐ­θνι­κή οἰ­κο­νο­μι­κή κρί­ση, πού σκο­πί­μως αύ­τά δη­μι­ουρ­γοῦν κυ­ρί­ως στίς χρι­στι­α­νι­κές χῶ­ρες, πα­γι­δεύ­ουν τούς λα­ούς καί κα­ταρ­γοῦν τήν έ­θνι­κή ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α καί κυ­ρι­αρ­χί­α, τήν ἐ­δα­φι­κή ἀ­κε­ραι­ό­τη­τα, τήν δη­μο­κρα­τί­α, την ἐ­λευ­θε­ρί­α, τά ἀν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα καί τίς πο­λι­τι­κές ἐ­λευ­θε­ρί­ες, τό κοι­νω­νι­κό κρά­τος καί τήν δι­και­ο­σύ­νη.

 

 Ἐν τέ­λει κα­τα­λύ­ουν τό σύν­ταγ­μα τῆς χώ­ρας-θύ­μα καί ἐ­πι­βάλ­λουν δι­ά τοῦ οἰ­κο­νο­μι­κοῦ ἐ­λέγ­χου ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κή κα­το­χή, κα­θι­στών­τας τούς μέν λα­ούς δου­λο­πά­ροι­κους τόν δέ πλοῦ­το τους λεί­α πρός δι­α­μοι­ρα­σμό με­τα­ξύ τῶν δι­ε­θνῶν τρα­πε­ζι­τῶν καί το­κο­γλύ­φων, χρη­σι­μοι­ών­τας γι’ αὐ­τόν τό σκο­πό τίς «ἐ­θνι­κές» κυ­βερ­νή­σεις —πού ἡ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση ἐ­πι­βάλ­λει— ὡς πει­θή­νια καί ἄ­βου­λα ἐ­κτε­λε­στι­κά ὄρ­γα­νά τους.

Σέ οἰ­κο­νο­μι­κό ἐ­πί­πε­δο, πο­λυ­ε­θνι­κές ἑ­ται­ρεῖ­ες, οἰ­κο­νο­μι­κοί κο­λοσ­σοί, ἑ­ται­ρεῖ­ες κα­τα­σκευ­ῆς ὁ­πλι­κῶν συ­στη­μά­των, πα­νί­σχυ­ρα οἰ­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρον­τα καί νε­ό­κο­ποι κροί­σοι, «λόμ­πυ» ἐ­πη­ρε­α­σμοῦ καί ἐ­ξα­γο­ρᾶς συ­νει­δή­σε­ων —μέ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τό δι­ε­θνές τρα­πε­ζι­κό καί χρη­μα­τη­στη­ρια­κό κε­φά­λαι­ο πού κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά λη­στεύ­ει λα­ούς, κα­τα­στρέ­φει χῶ­ρες καί δι­α­λύ­ει κρά­τη— ἔ­χουν ἤ­δη ἀ­να­λά­βει καί δι­εκ­πε­ραι­ώ­νουν τήν οἰ­κο­νο­μι­κή Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση.

 

 Ἡ παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α εἶ­ναι πλέ­ον μί­α ἀ­δίρ­ρη­τη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πού ἐ­πι­βάλ­λει τούς δι­κούς της ἄ­τεγ­κτους καί ί­σο­πε­δω­τι­κούς κα­νό­νες στά ἐ­θνι­κά κρά­τη καί στούς λα­ούς, χω­ρίς νά τούς ἐ­πι­τρέ­πε­ται δυ­να­τό­τη­τα ἐ­πι­λο­γῆς ἤ ἄλ­λης δι­ε­ξό­δου.

 

Τό γε­γο­νός αὐ­τό ἐ­πι­βε­βαί­ω­σε, μέ τόν πι­ό ἀ­προ­κά­λυ­πτο τρό­πο, καί ὁ Πρό­ε­δρος τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ (μι­ᾶς χώ­ρας «κλει­δί» στό παγ­κό­σμιο σύ­στη­μα ἐ­ξου­σί­ας) Σι­μόν Πέ­ρες πού σέ πρό­σφα­τη συ­νέν­τευ­ξη του στόν τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό M­E­GA καί στόν δημοσιογράφο κ. Ἀντώνη Φουρλή (3 Αὐγούστου 2012), τό­νι­σε:

 

«Ὅ­λες οἱ χῶ­ρες ἀλ­λά­ζουν δι­ό­τι ἄλ­λα­ξε ὁ κό­σμος. Κα­νεὶς δὲν ἔ­χει ἐ­πι­λο­γή. Εἴ­τε θὰ πε­ρά­σει στὴ νέ­α ἐ­πο­χὴ ἢ θὰ μεί­νει πί­σω, φτω­χὸς καὶ ἀ­σή­μαν­τος. Αὐ­τὸ ποὺ συμ­βαί­νει εἶ­ναι ὅ­τι οἱ κυ­βερ­νή­σεις δὲν ἐ­λέγ­χουν τὶς οἰ­κο­νο­μί­ες τους.­.. Ἀν­τὶ γι­ὰ ἐ­θνι­κὴ οἰ­κο­νο­μί­α, ἔ­χου­με παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α. Κα­μί­α χώ­ρα δὲν μπο­ρεῖ νὰ γλυ­τώ­σει ἀ­πὸ τὶς ἐ­πι­πτώ­σεις τῆς παγ­κό­σμιας οἰ­κο­νο­μί­ας. Καὶ κα­μί­α χώ­ρα δὲν μπο­ρεῖ νὰ ἐ­λέγ­ξει τὴν παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α. Ἔ­χου­με παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α χω­ρὶς παγ­κό­σμια κυ­βέρ­νη­ση καὶ ἐ­θνι­κὲς κυ­βερ­νή­σεις χω­ρὶς ἔ­λεγ­χο τῶν οἰ­κο­νο­μι­ῶν τους. Ἐ­ὰν θέ­λε­τε νὰ συμ­με­τέ­χε­τε πρέ­πει νὰ ἀ­κο­λου­θή­σε­τε τοὺς και­νούρ­γιους κα­νό­νες οἱ ὁ­ποῖ­οι εἶ­ναι παγ­κο­σμι­ο­ποι­η­μέ­νοι, βα­σί­ζον­ται στὴν ἐ­πι­στή­μη, εἶ­ναι δη­μι­ουρ­γι­κοὶ καὶ δε­κτι­κοὶ στὶς προσ­δο­κί­ες τῆς νέ­ας γε­νιᾶς».


Εὔ­κο­λα γί­νε­ται ἀν­τι­λη­πτό, ὅ­τι ἕ­να παγ­κό­σμιο σύ­στη­μα ἐ­ξου­σί­ας, ὅ­πως τό πε­ρι­γρά­ψα­με, δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν νά δι­α­μορ­φω­θεῖ, νά ἑ­δραι­ω­θεῖ καί νά λει­τουρ­γή­σει χω­ρίς τόν ἔ­λεγ­χο τῶν φρο­νη­μά­των, τῶν ἐ­πι­λο­γῶν καί τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τῶν πο­λι­τῶν καί τῶν λα­ῶν, χω­ρίς τήν ἀ­στυ­νό­μευ­ση, τόν χα­ρα­κτη­ρι­σμό, τόν στιγ­μα­τι­σμό καί ἐν τέ­λει τήν ἐ­νο­χο­ποί­η­ση τῶν ἀν­τι­φρο­νούν­των.

 

Ὁ ἔ­λεγ­χος, λοι­πόν, τῶν προ­σω­πι­κῶν δε­δο­μέ­νων τῶν πο­λι­τῶν μέ­σῳ τοῦ ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ φα­κε­λώ­μα­τος ἀ­πό τήν χρή­ση ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν καρ­τῶν καί ταυ­το­τή­των εἶ­ναι τό «κλει­δί» στήν ὅ­λη ὑ­πό­θε­ση, εἶ­ναι ὁ ἀ­κρο­γω­νια­ῖος λί­θος ὅ­που στη­ρί­ζε­ται τό παγ­κό­σμιο οἰ­κο­δό­μη­μα ἐ­ξου­σί­ας καί ἐ­λέγ­χου.

 

Πα­ρά τόν οὐ­σι­α­στι­κά ἀρ­νη­τι­κό, ἐ­πι­κίν­δυ­νο καί ἀ­πάν­θρω­πο χα­ρα­κτή­ρα της, ἡ ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση προ­βάλ­λε­ται καί προ­πα­γαν­δί­ζε­ται ὡς ἡ πα­νά­κεια τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τῶν πο­λι­τῶν καί ἐ­πεν­δύ­ε­ται μέ τόν μαν­δύ­α τῆς ἀ­σφά­λειας καί τῆς προ­στα­σί­ας δῆ­θεν τῶν κοι­νω­νι­κῶν τους δι­και­ω­μά­των.

 

 Εἶ­ναι ἡ γνω­στή τα­κτι­κή τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς πού δι­α­στρέ­φει τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα καί πα­ρου­σιά­ζει τό ψέ­μα ὡς ἀ­λή­θεια καί τήν ἀ­λή­θεια ὡς ψέ­μα.

 

Ἕ­να πρό­σφα­το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εἶ­ναι ἡ πα­ρο­χή ἀ­δεί­ας ἐκ μέ­ρους τῆς Ἀρ­χῆς Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κῶν Δε­δο­μέ­νων γιά τήν το­πο­θέ­τη­ση καί χρή­ση ἔ­ξυ­πνων συ­σκευ­ῶν γε­ω­εν­το­πι­σμοῦ καί πα­ρα­κο­λου­θή­σε­ως (τά γνω­στά G­PS) σέ εὐ­αί­σθη­τες ὁ­μά­δες, ὅ­πως ἀ­νή­λι­κα παι­διά, ὑ­πε­ρή­λι­κες καί ἀ­σθε­νεῖς.

Μέ τό πρό­σχη­μα, λοι­πόν, τῆς ἀ­σφά­λειας ὑ­πο­βάλ­λου­με τά παι­διά μας σέ μί­α δι­α­δι­κα­σί­α δια­ρκοῦς πα­ρα­κο­λού­θη­σης μέ τρο­μα­κτι­κές συ­νέ­πει­ες γι­ά τήν ζω­ή τους, τήν ψυ­χο­λο­γι­κή, τήν πνευ­μα­τι­κή καί κοι­νω­νι­κή κα­τά­στα­σή τους, κα­θώς ἔ­χον­τας ἐ­θι­σθεῖ σέ μί­α τέ­τοι­α ἐ­ξάρ­τη­ση θά τήν ἀ­πο­δέ­χον­ται καί ἀ­πό τρί­τους ἤ κυ­βερ­νη­τι­κές ὑ­πη­ρε­σί­ες, χω­ρίς νά ἀν­τι­λαμ­βά­νον­ται καί νά ἀ­ξι­ο­λο­γοῦν τούς κιν­δύ­νους, πού αὐ­τό ἐγ­κυ­μο­νεῖ. 

 

Ἕ­να ἀ­νά­λο­γο «ψέ­μα», στά πρό­τυ­πα τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς, εἶ­ναι καί ἡ πε­ρι­βό­η­τη καί τό­σο δι­α­φη­μι­σμέ­νη «Κάρ­τα τοῦ Πο­λί­τη».

 

 Μά­λι­στα ὁ τό­τε Πρω­θυ­πουρ­γός κ. Γι­ῶρ­γος Πα­παν­δρέ­ου τήν πα­ρου­σί­α­σε τρί­α χρό­νια πρίν ὡς πα­νά­κεια γιά τόν ἐκ­συγ­χρο­νι­σμό τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ Κρά­τους, τήν κα­το­χύ­ρω­ση τῶν κοι­νω­νι­κῶν δι­και­ω­μά­των καί τήν ἐ­ξυ­πη­ρέ­τη­ση τῶν πο­λι­τῶν.

 

Καί ἐ­νῶ προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν καί ἀ­να­με­νό­ταν, σύμ­φω­να μέ τίς κυ­βερ­νη­τι­κές ἐ­ξαγ­γε­λί­ες, ἡ ἔκ­δο­ση τῆς Κάρ­τας τοῦ Πο­λί­τη μέ τσίπ, πού θά συμ­πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε μί­α σει­ρά ἀ­πό προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες καί δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τῶν πο­λι­τῶν, ξαφ­νι­κά, πα­ρα­μο­νές τῶν ἐ­κλο­γῶν καί ἐ­λά­χι­στες ἡ­μέ­ρες πρίν τήν λή­ξη τῆς θη­τεί­ας της, ἡ Ὑ­πη­ρε­σια­κή Κυ­βέρ­νη­ση τοῦ κ. Πι­κρα­μέ­νου, ἀ­να­κοί­νω­σε ἀν­τί γιά τήν κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη, τήν ἔκ­δο­ση νέ­ων ταυ­το­τή­των ὑ­ψη­λῆς ἀ­σφα­λεί­ας, στά πρό­τυ­πα τῶν ταυ­το­τή­των τῶν ἀ­στυ­νο­μι­κῶν, γιά τόν προ­σε­χή Νο­έμ­βριο.

 

Τό ἴ­διο νε­ο­ε­πο­χί­τι­κο «ψέ­μα» συ­νε­χί­ζε­ται καί ἀ­πό τήν πα­ροῦ­σα Κυ­βέρ­νη­ση. 

 

Πρό­σφα­τα καί πρίν τόν Νο­έμ­βριο, πού εἶ­χε ὁ­ρί­σει τήν έκ­δο­ση τῶν νέ­ων ταυ­το­τή­των ἡ Κυ­βέρ­νη­ση Πι­κρα­μέ­νου, ὁ νέ­ος Ὑ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας τοῦ Πο­λί­τη κ. Δέν­διας δη­λώ­νει, πώς δέν ὑ­πάρ­χει καμ­μί­α ἀ­πό­φα­ση γιά τίς νέ­ες ταυ­τό­τη­τες. Σέ σχε­τι­κή ἐ­πί­και­ρη ἐ­ρώ­τη­ση στήν Βου­λή ἔ­δω­σε τήν ἀ­κό­λου­θη ἀ­πάν­τη­ση: «Δέν ὑ­πάρ­χει καμ­μί­α ἀ­πό­φα­ση ἀ­κό­μη... Δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν νά δο­θεῖ [ἀ­πάν­τη­ση], δι­ό­τι τέ­τοι­α ἀ­πό­φα­ση αὐ­τήν τή στιγ­μή του­λά­χι­στον, ὅ­πως μοῦ λέ­νε οἱ ὑ­πη­ρε­σί­ες, δέν ὑ­φί­στα­ται».

Ὅ­μως σύμ­φω­να μέ πλη­ρο­φο­ρί­ες πού βλέ­πουν τό φῶς τῆς δη­μο­σι­ό­τη­τος, ἡ Κυ­βέρ­νη­ση ἐ­πε­ξερ­γά­ζε­ται τήν ἔκ­δο­ση νέ­ων ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των —προ­ηγ­μέ­νης μά­λι­στα τε­χνο­λο­γί­ας— καί ἀ­να­ζη­τᾶ τήν ἑ­ται­ρεί­α στήν ὁ­ποί­α θά ἀ­να­θέ­σει τό ὅ­λο ἔρ­γο. Ἐ­κτός τῆς ἰ­α­πω­νι­κῆς T­o­p­p­an P­r­i­n­t­i­ng Co L­td στό προ­σκή­νιο βρί­σκον­ται καί γερ­μα­νι­κές ἑ­ται­ρεῖ­ες (B­u­n­d­e­s­d­r­u­c­k­e­r­ei καί G­i­e­s­e­ke u­nd D­e­v­r­i­e­nt), μέ «ἁ­μαρ­τω­λό» μά­λι­στα πα­ρελ­θόν, ὅ­πως στήν ἔκ­δο­ση τῶν δι­α­βα­τη­ρί­ων τῆς Ἀλ­βα­νί­ας (βλ. πε­ρι­ο­δι­κό Ἐ­πί­και­ρα .­.. καί w­ww. N­e­w­s­b­o­mb.gr.­).

 

Ἔ­τσι ἡ οἰ­κο­νο­μι­κή καί πο­λι­τι­κή γερ­μα­νι­κή κα­το­χή, πού ὑ­φί­στα­ται ἡ πα­τρί­δα μας, θά κα­λύ­πτει ὅ­λες τίς ἐκ­φάν­σεις τῆς ζω­ῆς τῶν πο­λι­τῶν, κα­θώς θά μᾶς πα­ρα­κο­λου­θοῦν καί ἠ­λε­κτρο­νι­κά οἱ Γερ­μα­νοί, πού ἄλ­λω­στε ξε­κι­νοῦν ἤ­δη τό ἠ­λε­κτρο­νι­κό φα­κέ­λω­μα τῶν κα­τα­θέ­σε­ών μας.

 

 Πο­λύ πρό­σφα­τα δη­μο­σι­εύ­θη­κε στήν ἐ­φη­με­ρί­δα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στίς 16 Σε­πτεμ­βρί­ου 2012 ἡ ἑ­ξῆς εἴ­δη­ση:

«Πλή­ρη στοι­χεῖ­α γιὰ τὶς κα­τα­θέ­σεις ἑ­κα­τομ­μυ­ρί­ων Ἑλ­λή­νων κα­τα­θε­τῶν καὶ σπά­σι­μο κά­θε ἀ­πορ­ρή­του ἀ­να­φο­ρι­κὰ μὲ τὰ δε­δο­μέ­να τῶν ἑλ­λη­νι­κῶν τρα­πε­ζῶν ἀ­παι­τοῦν οἱ Γερ­μα­νοὶ τε­χνο­κρά­τες, κα­θώς ἀ­παί­τη­σαν ἀ­πὸ τὸ ΣΔΟΕ τὸ ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ φα­κέ­λω­μα ὅ­λων τῶν στοι­χεί­ων γιὰ κα­τα­θέ­σεις φυ­σι­κῶν προ­σώ­πων καὶ νο­μι­κῶν σχη­μά­των. Ἕ­να αἴ­τη­μα πού, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, πε­ρι­λαμ­βά­νει καὶ τὴ δη­μι­ουρ­γί­α ἐ­λεγ­χό­με­νου πλή­ρως ἀ­πὸ τὸ Βε­ρο­λί­νο μη­τρώ­ου τρα­πε­ζι­κῶν λο­γα­ρια­σμῶν». Καί συ­νε­χί­ζει τό ἄρ­θρο:

«Πρό­κει­ται γιὰ θέ­μα μεί­ζο­νος ἐ­θνι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος, κα­θὼς σὲ πε­ρί­πτω­ση ποὺ ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ κυ­βέρ­νη­ση ὑ­πο­χω­ρή­σει στὶς πι­έ­σεις τῆς Task Force καὶ τοῦ κ. Χὸρστ Ρά­ι­χεν­μπαχ, μί­α ξέ­νη χώ­ρα θὰ ἔ­χει ἄ­με­ση πρό­σβα­ση στὶς κα­τα­θέ­σεις τῶν Ἑλ­λή­νων πο­λι­τῶν, μὲ ἄ­γνω­στες συ­νέ­πει­ες».

Ἄλ­λω­στε καί ὁ ση­με­ρι­νός πρω­θυ­πουρ­γός κ. Ἀν­τώ­νιος Σα­μα­ράς, κα­τά τήν ἀ­νά­λη­ψη τῶν κα­θη­κόν­των του καί στίς προ­γραμ­μα­τι­κές δη­λώ­σεις τῆς Κυ­βερ­νή­σε­ώς του στήν Βου­λή, ἔ­θε­σε ὡς πρώ­τη προ­τε­ραι­ό­τη­τα τήν ἐ­φαρ­μο­γή τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς δι­α­κυ­βερ­νή­σε­ως, στά πλαί­σια τῆς ὁ­ποί­ας ἐν­τάσ­σε­ται καί ἡ κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη, ἡ φο­ρο­κάρ­τα καί μί­α σει­ρά ἄλ­λων ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν καρ­τῶν.

Δή­λω­σε συγ­κε­κρι­μέ­να ὁ Πρω­θυ­πουρ­γός:

 «Δέν ὑ­πάρ­χει οὐ­σι­α­στι­κή δι­οι­κη­τι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση χω­ρίς τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κὴ Δι­α­κυ­βέρ­νη­ση. Δη­λα­δή τὴν ­ξι­ο­ποί­η­ση τῶν νέ­ων τε­χνο­λο­γι­ῶν γιὰ τὴν κα­τάρ­γη­ση τῶν γρα­φει­ο­κρα­τι­κῶν δι­α­δι­κα­σι­ῶν ποὺ τα­λαι­πω­ροῦν τὸν πο­λί­τη...»

­πό ὅ­λα αὐ­τά γί­νε­ται φα­νε­ρό, πώς τε­λι­κά ὁ βα­σι­κός σκο­πός τοῦ ὅ­λου ἐγ­χει­ρή­μα­τος εἶ­ναι ἡ ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κή ὑ­πα­γω­γή μας στό σύ­στη­μα τῆς ὁ­μο­γε­νο­ποι­ή­σε­ως τῶν πο­λι­τι­σμῶν, τῶν ἐ­θνῶν, τῶν λα­ῶν καί τῶν προ­σώ­πων, πού ἐ­πι­χει­ρεῖ νά ἐ­πι­βά­λει μέ­σω τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως ἡ Νέ­α Ἐ­πο­χή καί ἡ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των.

 

 Εἶ­ναι φα­νε­ρό πώς οἱ ἐ­ξου­θε­νω­μέ­νοι οἰ­κο­νο­μι­κά καί ἐ­ξου­δε­νω­μέ­νοι κοι­νω­νι­κά Ἕλ­λη­νες πο­λί­τες θε­ω­ρή­θη­καν εὔ­κο­λη μά­ζα γι­ά νά πει­ρα­μα­τι­στοῦν τά δι­ε­θνὴ κέν­τρα ἐ­ξου­σί­ας, οἱ παγ­κο­σμι­ο­κρά­τες ἐ­ξου­σια­στές καί σχε­δια­στές τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των

 

Μέ τό συγ­κεν­τρω­τι­κό αὐ­τό σύ­στη­μα ἐ­λέγ­χου τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς τά προ­σω­πι­κά μας στοι­χεῖ­α θά ἀ­πο­τε­λοῦν μέ­ρος τοῦ παγ­κό­σμιου ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ συ­στή­μα­τος, πού θά δι­α­χει­ρί­ζε­ται ἡ Παγ­κό­σμια Κυ­βέρ­νη­ση καί ἡ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των.  

 

Παν­τοῦ θά εἶ­ναι κα­τα­γε­γραμ­μέ­νο καί θά γί­νε­ται ἀν­τι­κεί­με­νο ἐ­πε­ξερ­γα­σί­ας τό λε­γό­με­νο «προ­φίλ» μας.

 

 Ὅ­λοι θά γνω­ρί­ζουν τίς προ­τι­μή­σεις μας, τίς ἀ­ρέ­σκει­ες καί ἀ­πα­ρέ­σκει­ές μας, τίς συ­νή­θει­ές μας, τίς πο­λι­τι­κές, κοι­νω­νι­κές, θρη­σκευ­τι­κές πε­ποι­θή­σεις καί ἀν­τι­λή­ψεις μας.

 

 Μέ βά­ση τίς ἀν­τι­λή­ψεις μας αὐ­τές θά μᾶς χα­ρα­κτη­ρί­ζουν, θά μᾶς κα­τη­γο­ρι­ο­ποι­οῦν, θά μᾶς στιγ­μα­τί­ζουν καί θά μᾶς ἐ­νο­χο­ποι­οῦν, ὅ­ταν αὐ­τές δέν θά εἶ­ναι σύμ­φω­νες μέ τήν κρα­τοῦ­σα ἰ­δε­ο­λο­γί­α τῆς Παγ­κό­σμιας Κυ­βέρ­νη­σης καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς, κυ­ρί­ως ὅ­ταν θά ἐκ­φρά­ζουν τήν ἐ­θνι­κή καί θρη­σκευ­τι­κή ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­α μας, τή Ρω­μη­ο­σύ­νη μας!­.­..

 

Γιά τόν λό­γο αὐ­τό θε­ω­ροῦ­με ἀ­φε­λές τό ἐ­πι­χεί­ρη­μα πού προ­βάλ­λε­ται καί ὑ­πο­στη­ρί­ζει ὅ­τι κα­νείς νο­μι­μό­φρων πο­λί­της, κα­νείς τί­μιος καί ἠ­θι­κός ἄν­θρω­πος, κα­νείς σω­στός ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας καί οἰ­κο­γε­νειά­ρχης δέν ἔ­χει νά φο­βη­θεῖ τί­πο­τε ἀ­πό τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση καί τίς ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, ἀ­φοῦ δέν ἔ­χει τί­πο­τε νά κρύ­ψει. Πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται κά­ποι­οι, δέν ἔ­χει νά φο­βη­θεῖ τί­πο­τε ὁ χρι­στια­νός, ἡ ζω­ή τοῦ ὁ­ποί­ου εἶ­ναι σάν γυ­ά­λι­νος πύρ­γος.

 

Κα­νείς μας, ὅ­μως, δέν εἶ­ναι τέ­λει­ος καί ἀ­να­μάρ­τη­τος ὡς γυ­ά­λι­νος πύρ­γος.

 Τέ­λει­ος καί ἀ­να­μάρ­τη­τος καί πα­νά­γιος εἶ­ναι μό­νον ὁ Χρι­στός μας!!! 

Ἐ­κεῖ­νοι πού ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται, κλη­ρι­κοί καί λα­ϊ­κοί, ὅ­τι οἱ ἴ­διοι εἶ­ναι ἤ μπο­ρεῖ νά γί­νουν «γυ­ά­λι­νοι πύρ­γοι» —προ­κει­μέ­νου νά δι­και­ο­λο­γή­σουν τήν ἀ­πο­δο­χή τοῦ ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ φα­κε­λώ­μα­τος καί τήν πα­ρα­λα­βή τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς ταυ­τό­τη­τας— δέν λαμ­βά­νουν ὑ­πό­ψη τους τό κύ­ριο γνώ­ρι­σμα τῆς ὀρ­θο­δό­ξου ἀν­θρω­πο­λο­γί­ας, πού το­νί­ζε­ται σέ ὅ­λα τά ἁ­γι­ο­γρα­φι­κά καί ἁ­γι­ο­πα­τε­ρι­κά εί­με­να καί συ­νί­στα­ται στήν συ­ναί­σθη­ση τῆς ἁ­μαρ­τω­λό­τη­τος καί τῆς μη­δα­μι­νό­τη­τός μας. «Εἶ­μαι τό οὐ­δέν, καί μπο­ρῶ νά κά­νω τό οὐ­δέν. Ὅ,τι εἶ­μαι κι ὅ,τι κά­νω, εἶ­μαι καί τό κά­νω μέ τή χά­ρη τοῦ Θε­οῦ. Ὅ,τι κα­λό ἔ­χω εἶ­ναι δι­κό σου Θε­έ μου, δο­ξα­σμέ­νο τ’ ὄ­νο­μά Σου, ὅ,τι κα­κό ἔ­χω εἶ­ναι δι­κό μου καί ζη­τῶ τό ἔ­λε­ός Σου», μᾶς δι­δά­σκουν οἱ πα­λιοί καί σύγ­χρο­νοι Γε­ρον­τά­δες μας).

 

Ὁ λό­γος γι­ά τόν ὁ­ποῖ­ο ἀρ­νού­μα­στε τό ἠ­λε­κτρο­νι­κό μας φα­κέ­λω­μα καί τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κή μας πα­ρα­κο­λού­θη­ση δέν εἶ­ναι ἐ­πει­δή ἐν­δε­χο­μέ­νως ἔ­χου­με κά­τι νά κρύ­ψου­με, ἀλ­λὰ για­τί ἔ­χου­με νά δι­α­φυ­λά­ξου­με τήν Ὀρ­θό­δο­ξη Πί­στη μας καί τήν Ἑλ­λη­νι­κό­τη­τά μας, τήν Πα­ρά­δο­σή μας καί τόν Πο­λι­τι­σμό μας, τή Ρω­μη­ο­σύ­νη μας καί τήν Ἱ­στο­ρί­α μας καί εἶ­ναι γνω­στό ὅ­τι ὅ­λα αὐ­τά ὄ­χι μό­νον δέν συ­νά­δουν μέ τήν νε­ο­ε­πο­χί­τι­κη Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση ἀλ­λά καί βρί­σκον­ται σέ πλή­ρη ἀν­τι­πα­ρά­θε­ση καί πο­λε­μι­κή ἀ­πέ­ναν­τί της!­!! 

 

 Καί ἂν ἀ­κό­μα κά­τι πα­ρά­νο­μο δέν ἔ­χου­με νά κρύ­ψου­με ἐ­πι­θυ­μοῦ­με νά δι­α­τη­ρή­σου­με γι­ά τόν ἑ­αυ­τό μας τό δι­καί­ω­μα νά ὁ­ρί­ζου­με τήν προ­σω­πι­κή μας ζω­ή, τίς ἐ­πι­λο­γές μας καί τίς προ­τι­μή­σεις μας καί νά μήν γι­νό­μα­στε ὑ­πο­χεί­ριο στίς ἐ­πι­θυ­μί­ες καί τίς ἐ­πι­βου­λές τῶν δι­ε­θνῶν κέν­τρων ἐ­ξου­σί­ας, πού ἐ­πι­δι­ώ­κουν τήν χει­ρα­γώ­γη­σή μας, με­ταλ­λάσ­σον­τάς μας ἀ­πό πρό­σω­πα μέ ἐ­λευ­θε­ρί­α καί αὐ­τε­ξού­σιο σέ ἄ­το­μα κα­θο­δη­γού­με­να καί ὑ­πο­δου­λω­μέ­να καί ἐν τέ­λει ἀ­πο­ορ­θο­δο­ξο­ποι­η­μέ­να καί ἀ­φελ­λη­νι­σμέ­να. 

 

Καί ἄς μήν λη­σμο­νοῦ­με ὅ­τι αὐ­τό πού γιά μᾶς θε­ω­ρεῖ­ται ἠ­θι­κό καί τί­μιο, αὐ­τό πού γιά μᾶς ἀ­πο­τε­λεῖ ἀ­ξί­α καί ἰ­δα­νι­κό, δη­λα­δή ἡ πί­στη μας, ἡ πα­τρί­δα μας, ἡ πα­ρά­δο­σή μας, τά ἰ­δα­νι­κά τῆς φυ­λῆς μας, γιά τήν ἀν­τί­θε­η παγ­κό­σμια ὀ­λι­γαρ­χί­α πού κα­θο­ρί­ζει τίς τύ­χες τοῦ κό­σμου εἶ­ναι ἀ­κρι­βῶς αὐ­τό πού πρέ­πει νά ἀλ­λοι­ω­θεῖ καί νά ἐ­κλεί­ψει. Αὐ­τό ση­μαί­νει ὅ­τι οἱ Ἕλ­λη­νες ρω­μιοί, οἱ ὀρ­θό­δο­ξοι πι­στοί εἴ­μα­στε «ἀ­σύμ­βα­τοι» μέ τό παγ­κό­σμιο σύ­στη­μα ἐ­ξου­σί­ας καί ἐ­λέγ­χου καί μέ τό ὁ­μο­γε­νο­ποι­η­μέ­νο πρό­τυ­πο πού ἐ­πι­βάλ­λουν παν­τοῦ. 

 

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα ἡ ἐ­φε­τι­νή ἔκ­θε­ση γιά τήν θρη­σκευ­τι­κή ἐ­λευ­θε­ρί­α τοῦ Ὑ­πουρ­γεί­ου Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῶν Η.Π.Α. ἡ ὁ­ποί­α στήν ἀ­να­φο­ρά της γιά τήν χώ­ρα μας συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νει καί τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φείμ!  

 

Τό Στέ­ιτ Ντι­πάρ­τμεντ στιγ­μα­τί­ζει τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το ὡς φον­τα­μεν­τα­λι­στή καί φα­να­τι­κό γιά τήν μή­νυ­ση ἐ­πί προ­ση­λυ­τι­σμῷ πού ὑ­πέ­βα­λε κα­τά τῶν ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κῶν τοῦ Πει­ραι­ᾶ, κα­θώς καί γιά τίς κρί­σεις του γιά τόν δι­ε­θνή σι­ω­νι­σμό καί τόν ἔ­λεγ­χο ἀ­πό αὐ­τόν τοῦ δι­ε­θνοῦς τρα­πε­ζι­κοῦ κα­τε­στη­μέ­νου.

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, σε­βα­στοί πα­τέ­ρες, ἀ­ξι­ό­τι­μοι κύ­ριοι εἰ­ση­γη­τές, κυ­ρί­ες καί κύ­ριοι, προ­σφι­λέ­στα­τοι ἀ­δελ­φοί μας

 

Ἄς μή ξε­χνᾶ­με ὅ­τι ὅ­λα ὅ­σα σᾶς πε­ρι­γρά­ψα­με ἔ­χουν καί τήν ἐ­σχα­το­λο­γι­κή τους δι­ά­στα­ση.

 

 Οἱ ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες ἤ ἡ κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη δέν εἶ­ναι, βε­βαί­ως, τό χά­ραγ­μα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου, πού πε­ρι­γρά­φε­ται στήν Ἀ­πο­κά­λυ­ψη. Κα­νείς ἄλ­λω­στε δέν γνω­ρί­ζει πό­τε θά ἔρ­θει ἐ­κεί­νη ἡ στιγ­μή.

Τά κύ­ρια, ὅ­μως, μη­νύ­μα­τα τοῦ ἱ­ε­ροῦ βι­βλί­ου τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως εἶ­ναι τό πνεῦ­μα ἐ­γρη­γόρ­σε­ως, νή­ψε­ως καί ἀ­φυ­πνί­σε­ως, πού πρέ­πει νά ἔ­χου­με ὡς χρι­στια­νοί, εἶ­ναι ἡ ἀν­τί­θε­σή μας στίς δυ­νά­μεις τῆς ἀ­πο­στα­σί­ας, εἶ­ναι ἡ ἄρ­νη­ση συ­σχη­μα­τι­σμοῦ μας μέ αὐ­τές, εἶ­ναι τό ὁ­μο­λο­για­κό φρό­νη­μα καί ἡ μαρ­τυ­ρί­α Χρι­στοῦ, πού πρέ­πει νά δί­νου­με μέ τόν λό­γο καί τήν ζω­ή μας καί ἄν χρεια­σθεῖ καί μέ τό αἷ­μα μας.

 

Χρέ­ος μας εἶ­ναι νά με­λε­τοῦ­με τά ση­μεῖ­α τῶν και­ρῶν καί νά ἔ­χου­με τήν κα­λή καί ὑ­γι­ῆ ἀ­νη­συ­χί­α γιά τά τε­κται­νό­με­να στόν κό­σμο, κα­θώς «Ἀν­τί­χρι­στοι πολ­λοί γε­γό­να­σι» (Α΄ Ἰ­ω. 2, 18). Αὐ­τή ἡ ἀν­τί­θε­η παγ­κό­σμια κο­σμο­κρα­το­ρί­α, πού δι­α­μορ­φώ­νε­ται στίς μέ­ρες μας, εἶ­ναι φα­νε­ρό ὅ­τι δέν εἶ­ναι κα­τά Θε­όν, ἀλ­λά ἀν­τί­θε­τα ἐ­πι­δι­ώ­κει νά ἀλ­λοι­ώ­σει καί νά ἐ­ξο­βε­λί­σει κά­θε τί χρι­στι­α­νι­κό καί ἀ­λη­θι­νό ἀ­πό τήν ζω­ή τῶν ἀν­θρώ­πων.

Ἕ­να ἄλ­λο ση­μαν­τι­κό στοι­χεῖ­ο γιά τό ὁ­ποῖ­ο μᾶς μι­λᾶ ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψη εἶ­ναι ἡ προ­ϊ­οῦ­σα, ἡ στα­δια­κή πο­ρεί­α πρός τά ἔ­σχα­τα τῆς ἱ­στο­ρί­ας. Ὁ Ἀν­τί­χρι­στος, δη­λα­δή, δέν θά ἐμ­φα­νι­σθεῖ καί δέν θά ἑ­δραι­ώ­σει τήν παγ­κό­σμια κυ­ρι­αρ­χί­α του ἐν­τε­λῶς ξαφ­νι­κά, ἀ­να­τρέ­πον­τας ἄρ­δην τήν πο­ρεί­α τῆς ἱ­στο­ρί­ας. Ἀν­τί­θε­τα, θά στη­ρι­χθεῖ σέ μί­α δι­α­μορ­φω­μέ­νη ἀ­πό πο­λύ νω­ρί­τε­ρα κα­τά­στα­ση, στήν ὁ­ποί­α θά ἔ­χουν ἐ­θι­σθεῖ οἱ ἄν­θρω­ποι ἔ­χον­τας γιά πά­ρα πο­λύ με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα ζή­σει καί δρα­στη­ρι­ο­ποι­η­θεῖ μέ βά­ση τίς συ­νή­θει­ες καί τίς πρα­κτι­κές ἑ­νός συγ­κε­κρι­μέ­νου ἀν­τί­θε­ου καί ὑ­λό­φρο­νος τρό­που ζω­ῆς, πού θά φαν­τά­ζει πλέ­ον μο­νό­δρο­μος γιά τόν κα­θέ­να.

Σέ ἕ­ναν τέ­τοι­ο μο­νό­δρο­μο μᾶς εἰ­σά­γει ἡ ἄ­νε­ση, ἡ εὐ­κο­λί­α καί ἡ εὐ­μά­ρεια, στίς ὁ­ποῖ­ες εἴ­χα­με καί ἔ­χου­με ἐ­θι­σθεῖ καί ἀ­πό τίς ὁ­ποῖ­ες δέν δι­α­νο­ού­μα­στε νά ἀ­πεγ­κλω­βι­στοῦ­με. Ἡ ἄ­νε­ση ἀ­σκεῖ μί­α ἰ­δι­ό­μορ­φη βί­α καί ἀ­πο­συν­θέ­τει τήν πνευ­μα­τι­κή μας ὑ­πό­στα­ση, ἡ ὁ­ποί­α, ὅ­ταν δέν ἀ­κο­λου­θεῖ τό ὀρ­θό­δο­ξο ἦ­θος τῆς ἀ­σκή­σε­ως, μᾶς ὁ­δη­γεῖ στήν ὑ­πο­δού­λω­ση τῶν πα­θῶν. Ἡ ἄ­νε­ση καί ἡ ἐ­ξα­θλί­ω­ση, ὅ­πως καί ὁ φό­βος, δη­μι­ουρ­γοῦν ἰ­σχυ­ρή καί δια­ρκή ψυ­χο­λο­γι­κή ἐ­ξάρ­τη­ση, στήν ὁ­ποί­α βα­σί­ζον­ται ὅ­λα τά συ­στή­μα­τα ἐ­λέγ­χου τῶν ἀν­θρώ­πων.

Ἀ­πό τήν ἄλ­λη πλευ­ρά, ἐ­ξί­σου κα­τα­λυ­τι­κά καί ψυ­χα­ναγ­κα­στι­κά γιά τήν πα­ρα­λα­βή τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς ταυ­τό­τη­τας λει­τουρ­γεῖ ὁ φό­βος ὅ­τι σέ πε­ρί­πτω­ση πού θά ἀρ­νη­θοῦ­με τήν πα­ρα­λα­βή της, ὄ­χι ἁ­πλῶς θά χά­σου­με ὅ­λες τίς εὐ­κο­λί­ες καί τίς ἀ­νέ­σεις πού μᾶς πα­ρέ­χει, ἀλ­λά θά βρε­θοῦ­με οὐ­σι­α­στι­κά ἐ­κτός συ­στή­μα­τος, ἀ­πο­κομ­μέ­νοι καί ἀ­νύ­παρ­κτοι κοι­νω­νι­κά, οἰ­κο­νο­μι­κά καί γε­νι­κά ὡς πο­λί­τες τοῦ κρά­τους. Δέν θά ἔ­χου­με, δη­λα­δή, τήν δυ­να­τό­τη­τα ἐρ­γα­σί­ας, μι­σθο­δο­σί­ας, συν­τα­ξι­ο­δο­τή­σε­ως, κο­νω­νι­κῆς πρό­νοι­ας, ἰ­α­τρι­κῆς πε­ρι­θάλ­ψε­ως καί ὅ­λων τῶν ἄλ­λων δη­μο­σί­ων ἀ­γα­θῶν καί ὑ­πη­ρε­σι­ῶν.

Ἡ νέ­α ἠ­λε­κτρο­νι­κή ταυ­τό­τη­τα μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι ἡ ἀρ­χή, ἡ συ­νέ­χεια, ὅ­μως, εἶ­ναι ἤ­δη προ­δι­α­γε­γραμ­μέ­νη καί τήν βλέ­που­με νά ἐ­φαρ­μό­ζε­ται. Ἤ­δη, ὅ­πως εἶ­ναι γνω­στο, στίς Η.Π.Α. τό μι­κρο­τσίπ, πού ἐ­μεῖς θά ἔ­χου­με στήν ταυ­τό­τη­τα, ἔ­χει ἀρ­χί­σει νά ἐμ­φυ­τεύ­ε­ται στό χέ­ρι γιά με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­σφά­λεια. Ἡ τε­χνο­λο­γι­κή πρό­ο­δος, ἄλ­λω­στε, εἶ­ναι τό­σο ρα­γδαί­α καί ἀ­να­κα­λύ­πτει συ­νε­χῶς νέ­ες με­θό­δους γιά τόν ἔ­λεγ­χο καί τήν χει­ρα­γώ­γη­ση τῶν πο­λι­τῶν, ἀ­κό­μη καί γιά τόν ἐ­πη­ρε­α­σμό τῆς κρί­σε­ως, τῆς ψυ­χο­λο­γί­ας καί τῆς νο­η­μο­σύ­νης τους μέ τε­χνη­τά μέ­σα.

Γι’ αὐ­τό καί ἀρ­νού­μα­στε νά δι­α­κιν­δυ­νεύ­σου­με τήν σω­μα­τι­κή καί πνευ­μα­τι­κή μας ἀ­κε­ραι­ό­τη­τα πα­ρα­λαμ­βά­νον­τας τήν κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη ἤ τίς νέ­ες ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες. Ἀρ­νού­μα­στε ἐκ τῶν προ­τέ­ρων τήν εἴ­σο­δό μας στό συγ­κεν­τρω­τι­κό, ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κό καί ὀ­λέ­θριο αὐ­τό σύ­στη­μα. Ἀρ­νού­μα­στε ἐξ ἀρ­χῆς ὁ­ποι­α­δή­πο­τε δέ­σμευ­ση καί πα­γί­δευ­σή μας σέ μί­α ἀ­δι­έ­ξο­δη καί ἀ­νε­πί­στρο­φη πο­ρεί­α ἀ­πό τήν ὁ­ποί­α δέν ξέ­ρου­με ἄν θά ἔ­χου­με τήν δύ­να­μη καί τήν δυ­να­τό­τη­τα νά ἐ­ξέλ­θου­με.

Ἡ ἄρ­νη­σή μας αὐ­τή δέν ἔ­χει τόν πα­θη­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα τῆς μή ἀ­πο­δο­χῆς τε­τε­λε­σμέ­νων γε­γο­νό­των. Ἀν­τί­θε­τα θά πρέ­πει νά λά­βει τήν μορ­φή ἐ­νερ­γη­τι­κῆς καί μα­χη­τι­κῆς δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­σε­ως, ἀ­πό τήν ἀ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα καί τήν μα­ζι­κό­τη­τα τῆς ὁ­ποί­ας θά κρι­θεῖ καί τό ἀ­πο­τέ­λε­σμά της. Ἐν­νο­οῦ­με, δη­λα­δή, ὅ­τι δέν ἀρ­κεῖ νά δη­λώ­νου­με ἁ­πλῶς ὅ­τι δέν θά πα­ρα­λά­βου­με τίς νέ­ες ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, ἀλ­λά νά προ­λά­βου­με καί νά ἀ­πο­τρέ­ψου­με ἀ­πο­φά­σεις καί τε­τε­λε­σμέ­να γι’ αὐ­τές.

Ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ροι θά εἴ­μα­στε ἐ­μεῖς πού θά ἀν­τι­τα­χθοῦ­με στίς νέ­ες ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ρες καί συν­το­νι­σμέ­νες θά εἶ­ναι οἱ κι­νή­σεις καί οἱ πα­ρεμ­βά­σεις μας, ὅ­σο πιό δυ­να­μι­κές καί ἐμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νες θά εἶ­ναι οἱ δι­εκ­δι­κή­σεις μας, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρες θά εἶ­ναι καί οἱ ὑ­πο­χω­ρή­σεις τῶν κυ­βερ­νών­των καί αὐ­τῶν πού ἐ­πι­βάλ­λουν ἀ­νά­λο­γες ρυθ­μί­σεις.

Ἡ ἀν­τί­δρα­σή μας πρέ­πει νά δι­α­τυ­πω­θεῖ προ­λη­πτι­κά καί νά προ­λά­βει τίς ὅ­ποι­ες κυ­βερ­νη­τι­κές ἀ­πο­φά­σεις. Εἶ­ναι φα­νε­ρό ὅ­τι ἡ ἑ­κά­στο­τε Κυ­βέρ­νη­ση ἐ­ξα­πα­τᾶ κά­θε φο­ρά τόν λα­ό στά πε­ρισ­σό­τε­ρα θέ­μα­τα. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εἶ­ναι ἡ πλή­ρης ἀ­ναν­τι­στοι­χί­α προ­ε­κλο­γι­κῶν ἐ­ξαγ­γε­λι­ῶν καί με­τε­κλο­γι­κῶν μέ­τρων ἀ­πό τήν πα­ροῦ­σα Κυ­βέρ­νη­ση.

Κά­τι ἀ­νά­λο­γο συμ­βαί­νει καί μέ τό θέ­μα τῶν ταυ­το­τή­των. Στήν πε­ρί­πτω­ση αὐ­τή οἱ κυ­βερ­νῶν­τες βο­λι­δο­σκο­ποῦν τίς ἀν­τι­δρά­σεις μας, ὥ­στε νά ὑ­πο­λο­γί­σουν πῶς θά ὀρ­γα­νώ­σουν καί θά ἐ­πι­βά­λουν τε­λι­κά τούς σχε­δια­σμούς τους.

Θά πρέ­πει νά ἀν­τι­λη­φθοῦ­με καί νά συ­νει­δη­το­ποι­ή­σου­με ὅ­τι οἱ σχε­δια­σμοί τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των ἀ­να­τρέ­πον­ται μέ μα­ζι­κή, δυ­να­μι­κή, συν­το­νι­σμέ­νη καί ἀ­πο­φα­σι­στι­κή ἀν­τί­στα­ση. Ἀ­να­τρέ­πον­ται μέ ἀ­φύ­πνι­ση καί ἐ­γρή­γορ­ση, μέ ὁ­μο­λο­για­κό καί μαρ­τυ­ρι­κό φρό­νη­μα.

Τέ­λος το­νί­ζου­με μέ τόν πιό κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο πρός ὅ­λους ὅ­σους λαμ­βά­νουν τίς ἀ­πο­φά­σεις νά μήν θε­ω­ρή­σουν τήν πα­ροῦ­σα συγ­κυ­ρί­α τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως ὡς μί­α «κα­λή εὐ­και­ρί­α» γιά νά ἐ­πι­βά­λουν ἀ­νε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές καί πρα­κτι­κές στήν ζω­ή τῶν πο­λι­τῶν. Ὁ λα­ός μας πλέ­ον ἔ­χει ἀ­φυ­πνι­σθεῖ καί ἔ­χει ἀ­πό­λυ­τη συ­ναί­σθη­ση τοῦ ἐμ­παιγ­μοῦ καί τῆς πα­γί­δευ­σής του, ἐ­πί δε­κα­ε­τί­ες ὁ­λό­κλη­ρες, ἀ­πό τό νο­ση­ρό πο­λι­τι­κό, κοι­νω­νι­κό καί οἰ­κο­νο­μι­κό κα­τε­στη­μέ­νο, πού ἐ­πι­χει­ρεῖ ἀ­κό­μη καί τώ­ρα, σέ κα­τά­στα­ση πιά προ­χω­ρη­μέ­νης ἀ­πο­σύν­θε­σης, νά τόν ἐ­ξα­πα­τή­σει καί νά τόν ὁ­δη­γή­σει ἐ­ξου­θε­νω­μέ­νο καί σι­δε­ρο­δέ­σμιο στόν ἀ­πό­λυ­το ἀ­φα­νι­σμό του.

Οἱ ὀρ­θό­δο­ξοι Ἕλ­λη­νες, οἱ ἐ­λεύ­θε­ροι πο­λί­τες αὐ­τῆς τῆς χώ­ρας θά ἀν­τι­στα­θοῦ­με καί θά ἀν­τι­δρά­σου­με στήν νέ­α κα­το­χή τῆς πα­τρί­δας μας, θά ἀν­τι­στα­θοῦ­με καί θά ἀν­τι­δρά­σου­με στίς ἐ­πι­βου­λές τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς καί δέν πρό­κει­ται νά ἀ­πο­δε­χθοῦ­με τόν ἀν­τί­θε­ο καί ἀν­θελ­λη­νι­κό ὁ­λο­κλη­ρω­τι­σμό τοῦ ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ φα­κε­λώ­μα­τος καί τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των. 


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας