φενεος

Ιησούς Σινά

Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.

Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.

Τι πλέον θέλεις;

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ψηγματα all

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Η ΑΧΡΗΜΑΤH ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Προσχηματική ἡ φοροδιαφυγή; Δηλαδή ἀλλοῦ πάει τό πράμα;

 

Πρόσχημα σημαίνει δικαιολογία, πρόφαση, γιά νά κάνω κάτι χειρότερο ἀπό αὐτό πού φαίνεται.
Ἄς ἀναλύσουμε ὅμως γιά τούς δυσκολόπιστους μέ ἀξιόπιστα ἐπιχειρήματα-παραδείγματα τί σημαίνει «Προσχηματικότητα τοῦ μέτρου».
Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη, εἴτε μέ τήν Βαρουφάκια [1] εἴτε μέ τήν «Ἀχρήματη» μορφή της ἐπανῆλθε στό προσκήνιο ὡς ἄμεση προτεραιότητα τῆς κυβέρνησης καί συνδέθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ οἰκονομικά ὀφέλη, ἡ μέν πρώτη ἀπευθυνόμενη σέ μηδενικοῦ ἤ ἀπόλυτα χαμηλοῦ εἰσοδήματος Ἕλληνες, ἡ δέ σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως ἀφοῦ μέ τήν ἀποφυγή τῆς φοροδιαφυγῆς κερδίζουμε ὅλοι σάν κράτος.
Καί οἱ δυό ἑπομένως προβάλλονται κατά κάποιο τρόπο ὡς τό μέσο τῆς οἰκονομικῆς σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖο καί προξενεῖ ἐνδιαφέρον ἀλλά καί ... ὑποψίες! Καί ἄν γιά τήν πρώτη κάρτα ἰσχύει τό «τόν φτωχό τόν ταΐζεις μέ μία πλαστική κάρτα ἤ μέ φαγητό;»[1] γιά τήν 2η κάρτα τί ἰσχύει;
Ἅς δοῦμε ὅμως τό ὄφελος τό ὁποῖο ὑπολογίζει ἡ κυβέρνηση νά ἔχει μέ τήν εἰσαγωγή τῆς «Ἀχρήματης» ΚτΠ: ἀνέρχεται περί τά 2.5-3 Δίς Εὐρώ γιά τήν ἑπόμενη τετραετία [2].
Νά δοῦμε κάποια «ἄλλα» δυνατά ὀφέλη ἐκτός κάρτας;
  • Βάσει τῆς λίστας Λαγγάρτ τό ὕψος τῶν κρυφῶν καταθέσεων ἀνέρχονται περίπου στά 2 δίς εὐρώ (2.5 δίς δολάρια)[3],[4]. Ἡ λίστα Λαγγάρτ εἶναι γνωστή ἐδῶ καί 5 χρόνια. Ἑπομένως εἶχε χρόνο ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη καί νά τιμωρήσει καί νά διεκδικήσει/δημεύσει τά χρήματα αὐτά. Ἑπομένως μόνο καί μόνο ἀπό τήν Λίστα Λαγκάρτ ἔχουμε ἕνα ἄμεσο ὄφελος συγκρίσιμο σέ μέγεθος μέ αὐτό τῆς «Ἀ»ΚτΠ. Γιατί δέν ἔγινε;
  • Τήν «Χρυσή ἐποχή» τῶν δημοσίων ἔργων 1993-2001 ὅπου π.χ. παραδίδονταν αὐτοκινητόδρομοι μέ λιγότερες λωρίδες ἤ μέ ἀπίστευτες κακοτεχνίες ξοδεύτηκαν πάνω ἀπό 1.7 τρίς δρχ. (σέ εὐρώ 12.6 Δίς)[5]. Πόσα ἀπό αὐτά κατέληξαν σέ χέρια μιζαδόρων ἤ ἔγιναν πισίνες; Μόλις τό 25% νά θεωρήσει κανείς, μιλᾶμε γιά 3.15 δίς εὐρώ ... λίγο περισσότερο καί ἀπό τό (στοχευμένο καί ὄχι ἐξασφαλισμένο) «ὄφελος» τῆς κάρτας στήν τετραετία.
  • Καί ἄν βάλουμε Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες (8,5 Δίς Εὐρώ) [6] – μέ βάση τό 25% ἄλλα 2,12 δίς Εὐρώ;
Καί ἐπί τῆς οὐσίας, ἴσα-ἴσα πού ἀγγίξαμε ἐλαφρῶς τό θέμα τῶν κονδυλίων πού ἐξαφανίστηκαν μέσῳ τῶν μεγάλων ἔργων. Ἅς ξαναγυρίσουμε ὅμως στά πιό σύγχρονα φαινόμενα ... θά λάβουμε ὑπόψιν δυό πρόσφατα παραδείγματα:
Α) Γνωστός καλλιτέχνης χρώσταγε στήν ἐφορία 5,5 ἑκ Εὐρώ [7].
Β) Πρώην Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἔλαβε μίζες τάξεως 300 ἑκ Εὐρώ [8].
  • Αὐτούς θά τούς ἔπιανε ἡ κάρτα;
  • Πόσοι ἄραγε Ἕλληνες ἀνήκουν στίς ἀνωτέρω δυό κατηγορίες;
  • Πόσοι ἄραγε Ἕλληνες ἀνήκουν στή σοῦπερ κατηγορία τῶν ὑπέρ-εἰσοδηματιῶν πού φοροδιέφυγαν μέ ποσά πολύ μεγαλύτερα τῆς «ἁρπαχτῆς» τῶν 300 ἑκ Εὐρώ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καί γιά τί ποσά μιλᾶμε; Γιά 1 δίς, γιά 10 δίς, γιά 100 δίς Εὐρώ ἕκαστος; (καί ἄν βάλουμε καί ὅλες τίς off shore καί τό ξέπλυμα χρήματος);
Ἀπό τό 1978-2015 εἴχαμε 11 κυβερνήσεις μέ μέσο ὅρο 45+ Ὑπουργῶν καί ὑφυπουργῶν (καί 300 βουλευτῶν). Ἄρα στό διάστημα αὐτό τῶν 37 ἐτῶν εἴχαμε περί τούς 500 ὑπουργούς καί 3.300 βουλευτές - βέβαια ἐπειδή οἱ περισσότεροι βουλευτές ἐπανεκλέγονται, ἴσως τό σύνολο στό διάστημα αὐτό νά μήν ὑπερβαίνει τούς 1.000 – ἄρα 1.500 ὅλους μαζί· πόσοι ἄραγε ἀπό αὐτούς ἀνήκουν στήν κατηγορία τοῦ πρώην κου Ὑπουργοῦ (300 ἑκ Εὐρώ ἀνά κεφαλή);
Ἀκόμα, σύμφωνα μέ δημοσίευμα τῆς Καθημερινῆς ἡ ἔκθεση τῆς ἑλβετικῆς τράπεζας Julius Baer «Wealth Report Europe» [9] καταλήγει: «Τό πλουσιότερο 1% στήν Ἑλλάδα κατέχει τό 13% τοῦ πλούτου ἔναντι 27% πού εἶναι ὁ μέσος ὅρος στήν Εὐρώπη» τό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ σέ περίπου 100.000 πολίτες. Ἄν θεωρήσουμε ὅτι μόλις τό 10% αὐτῶν δυνητικά μπορεῖ νά ἀνήκει στίς κατηγορίες πού προαναφέραμε, ἔχουμε 10.000 ὑποψήφιους-καταχραστές-φοροδιαφυγόντες πολίτες. Πόσα χρήματα χρωστοῦν τελικῶς ὅλοι αὐτοί στό κράτος; Περί τά 100, 200, 500 δίς Εὐρώ;
Τό σκάνδαλο τοῦ χρηματιστηρίου δείχνει νά στοίχισε στούς Ἕλληνες περί τίς 44 τρίς δρχ δηλαδή περί τά 129 δίς Εὐρώ [10].
Οἱ Γερμανικές ἀποζημιώσεις, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ κράτους ἀνεβάζει τό συνολικό ποσό τῶν ἐπανορθώσεων καί τοῦ κατοχικοῦ δανείου στά 332 Δίς Εὐρώ περίπου ἐνῶ ὑπάρχουν ἐμπεριστατωμένες ἐκδοχές ὅτι τό ποσό ἀνέρχεται σέ 575 δίς ἤ ἀκόμα καί 1,500 δίς (1,5 Τρίς) Εὐρώ ! [11]-[14].
Οἱ ἀποζημιώσεις στίς οἰκογένειες τῶν δεκάδων χιλιάδων αὐτοχείρων πού αὐτοκτόνησαν λόγῳ τῆς φρικτῆς τους οἰκονομικῆς κατάστασης ἤ χρεωκοπίας. Σέ πόσο ἀνέρχονται καί ποιός θά λογοδοτήσει στήν δικαιοσύνη γιά αὐτήν τή γενοκτονία τῆς νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας;
Καί ... ἅς μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό δημόσιο χρέος μας ἀνέρχεται στά 350 δίς Εὐρώ (Σημείωση τό Δημόσιο ἔλλειμμα τό 1970 ἦταν μόλις 0,2 δίς –σέ Εὐρώ)! [15].
Καί ... δέν ἔχουμε ἀγγίξει κάν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου ... διότι δέν ἔχουμε λάβει ὑπόψη μας καθόλου:
  1. τήν δυνητικά οἰκονομική ὠφέλεια τῆς Ἑλλάδας ἀπό τόν ὀρυκτό της πλοῦτο - κατά τόν Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ἀντώνη Φώσκολο: «2 τρίς δολάρια» [16] - μήπως γιά αὐτό παραδώσαμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία στό μνημόνιο τῆς ἐσχάτης προδοσίας;
  2. τήν ἐνεργοποίηση τῆς πάλαι ποτέ ναυπηγίας, τῆς κλωστοϋφαντουργίας καί τῆς οἱασδήποτε παραγωγικῆςβιομηχανικῆς δραστηριότητας πού κάποτε εἶχε ἡ Ἑλλάδα (καί αὐτῆς τῆς γεωργίας πού ἀντί π.χ. νά τά τρῶνε οἱ χωματερές τά πορτοκάλια θά μποροῦσαν νά ἐξαχθοῦν ἐκτός Εὐρώπης).
Ἀντί λοιπόν τό κράτος νά κυνηγήσει τούς μεγαλοκαρχαρίες τῆς διαφθορᾶς ἤ τούς ἀπολύτως ἐνυπόστατους καί προφανεῖς τρόπους γιά τήν πραγματική ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀσχολεῖται μέ ψίχουλα; Καί ... ἐπανερχόμαστε στόν ἀρχικό συλλογισμό «ὅλα (καί ὅλους) ὅσα προαναφέραμε, θά τά «ἔπιανε» ἡ κάρτα»;
ἀτιμωρησία ἔχει ἀλλοιώσει τό συνειδησιακό DNΑ πολλῶν πολιτῶν μας. Ἐκεῖ εἶναι τό θέμα. Διότι ἄν ὑπῆρχε νόμος καί τάξη δέν θά ἔκλεβε κανείς καί τά οἰκονομικά τῆς Ἑλλάδας θά ἦταν σαφῶς καλύτερα.
PosaTable0
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΡΑΣΗ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ)
PosaPieΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ - ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Ἐξάλλου ὅπως δείχνουν τά πράγματα, θά μπορούσαμε ἄμεσα ὄχι ἀπλῶς νά ἐξαλείψουμε τό χρέος μας (ἄν ἀθροίσουμε ὅλα τά ἀνωτέρω ποσά) ἀλλά. καί νά εὐημεροῦμε σάν χώρα! Κατά τά φαινόμενα αὐτό θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ μόνο καί μόνο ἀπό τίς Γερμανικές ἀποζημιώσεις κάτι τό ὁποῖο καί εἶναι ἐπίκαιρο καί θέλει λιγότερο ψάξιμο ἀπό τό νά κυνηγήσεις δικαστικά 1,000 ἕως 10,000 πολίτες!
Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἄς δημοσιευθοῦν ἐπίσημα ὅλα τά χαμένα ποσά καί τά οἰκονομικά σκάνδαλα, ἄς μιλήσει ἡ δικαιοσύνη καί νά ὑποχρεώσει μέσα σέ ὅλα καί τήν ἐπιστροφή τοῦ χαμένου πλούτου.
Συμπέρασμα:
Κάτι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπό τά ψίχουλα τοῦ «μεγάλου» ὀφέλους τῆς Ἀχρήματης ΚτΠ. Τό δῆθεν ὄφελος εἶναι ὁ δούρειος ἵππος τοῦ πολυπόθητου «come back» τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, καί μάλιστα σέ ἀρκετά ἐξελιγμένη καί πιό ἐπιζήμια μορφή! Διότι, κακά τά ψέματα, θά τόν ἀφήσει μέσα σέ ὅλα τά γνωστά ΚΑΙ ἀχρήματο!

ΠΗΓΕΣ:
[1] Φυλλάδιο Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν:
«ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΙ, ΠΏΣ, ΓΙΑΤΊ; 10+1 ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΙΣ»!
[2] Πόσα μπορεί να «πιάσει» η κυβέρνηση μέσω του πλαστικού χρήματος
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1328853/esoda-3-dis-evro-apo-thn-afxhsh-10-ton-synallago.html
[3] Οσον αφορά τη χώρα μας, κατατάσσεται 28η σε ύψος καταθέσεων με περίπου 2,5 δισ. δολάρια, που μοιράζονται σε 1.565 τραπεζικούς λογαριασμούς 2.148 πελατών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς τους «ελληνικούς» λογαριασμούς περιέχει 525,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τις πρώτες ώρες αποκαλύφθηκαν 61 προφίλ μεγαλοκαταθετών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο υπόδικος για την υπόθεση της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, που σχετίζεται με τουλάχιστον επτά λογαριασμούς! http://www.efsyn.gr/arthro/i-pliris-lista-lagkarnt-sokarei-1
[4] Το όνομα οφείλεται στην τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία (κατά σχετική δημοσιογραφία) παρέδωσε τη λίστα στο ελληνικό κράτος τον Οκτώβρη του 2010, γεγονός που επαναλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 παραμονές Χριστουγέννων. Κατά δε το όνομα Φαλτσιάνι, φέρεται περισσότερο διεθνώς από το όνομα του υποκλέψαντος το συγκεκριμένο τραπεζικό αρχείο καταθετών και που αφορά τελευταία δεκαετία μέχρι το έτος 2007 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF
[5] 4 ΤΡΙΣ και 300 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δραχμές ... δηλώνει μοναδικό περιουσιακό στοιχείο (γελάστε τώρα!) το σπίτι του ...παππού του στα Δολιανά! http://attikanea.blogspot.gr/2014/11/blog-post_748.html
[6] Έγινε γνωστό το των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 - Αγγίξαν τα 8,5 δισ. Ευρώ
iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/77399 και http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=162421
[7] Το πλουσιότερο 1% στην Ελλάδα κατέχει το 13% του πλούτου έναντι 27% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη. http://www.kathimerini.gr/786427/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-krish-kostise-stoys-ellhnes-169-dis-eyrw
[8] Με μία μακροσκελή ανακοίνωση απαντά ο λαϊκός τραγουδιστής για την υπόθεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, προς την εφορία. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=163244
[9] Μίζες €300 εκατ. φανερώνει το αρχείο του Ακη http://www.tovima.gr/society/article/?aid=460679
[10] Ομιλίες Ευρωβουλευτή και τέως Βουλευτή Νότη Μαριά για τις Γερμανικές αποζημιώσεις
https://www.youtube.com/watch?t=13&v=xmv37ivw0ig,
https://www.youtube.com/watch?v=4ylL9s2RiLM  και
http://notismarias.blogspot.in/
[11] Ζακ Ντελπλά: «Η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα 575 δισ. ευρώ» http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=407711
[12] Μανώλης Γλέζος: Οι Γερμανοί μας οφείλουν 1,5 τρισ. από τις αποζημιώσεις
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=111367365
[13] http://damonpontos.gr/tag/ Δαμιανός Βασιλειἀδης
[14] Αυξήθηκαν 35% οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα λόγω κρίσης!
http://www.news.gr/ellada/koinonia/article-wide/214592/afxhthhkan-35-oi-aftoktonies-sthn-ellada-logo.html
[15] Η ληστεία κατά της κοινωνίας πραγματοποιήθηκε το 1999 στο χρηματιστήριο. Την εποχή που η Ελλάδα διέθετε ρευστότητα η Ελλάδα ύψους 40 τρις δραχμών και μέσω του Χρηματιστηρίου, απομυζήθηκαν 33 τρις από τα 44 τρις από μια ομάδα δέκα ατόμων. http://www.antidiaploki.gr/article/835/skandalo_xrimatistirioy_1999.html#sthash.4AWdhhF6.dpuf
[16] Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αντώνης Φώσκολος: «Δύο τρισ. $ ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας»
http://www.palmografos.com/permalink/7987.html
http://greeknation.blogspot.com/2011/01/blog-post_4992.htmlΠηγή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕλάτηΙερά Μονή Δοχειαρίου


Ιερά Μονή Τιμίου ΠροδρόμουΙερά Μονή Οσίου ΔαβίδΚαρούλια. Αγιο ΟροςΠρουσιώτισσα

Αγιο Ορος Ι.Μ Διονυσίου

Ψήγματα Ορθοδοξίας